Menu

BiW verslag

2. Mededelingen
Onze secretaris Jan Willem  is afwezig i.v.m. zijn heupoperatie, die goed was verlopen, doch Jan Willem heeft nog geruime tijd nodig om weer goed uit de voeten te kunnen. Eveline zit nog met de naweeën van een motorongeluk dat ze tijdens haar vakantie in Thailand heeft gehad. Hopelijk zijn beiden de volgende vergadering weer zodanig hersteld dat zij weer aanwezig kunnen zijn.

3. Notulen vorige vergadering (10 april)
Van de notulen wordt kennisgenomen. Er wordt nog op gewezen dat de looprondes enkele keren samenvallen met een BIW-vergadering. De lopers moeten zelf even moeten afspreken naar welke avond de loopronde wordt verzet.
N.a.v. punt 8 Preventieteam, Harrie is helaas alleen naar de gemeentelijke Netwerkbijeenkomst gegaan. De wijkagenten Eric en Lilian waren ook aanwezig op de bijeenkomst.
N.a.v. punt 9 Wijkkrant, kan medegedeeld worden dat volgens onze gegevens (inleverdatum van kopij zou half december zijn) de teksten ruim op tijd verstuurd zijn, doch de inleverdatum was zoveel vroeger dat alles te laat was. Dit was zeer vervelend omdat Eveline diverse stukken had gemaakt m.b.t. de feestelijkheden rond de jaarwisseling en komen in de volgende krant als mosterd na de maaltijd.
 
4. Actiepuntenlijst 20 november 2008
I.v.m. de afwezigheid van velen blijven enkele actiepunten staan:
◦ Danny en Harrie hebben de ‘keurmerkbrieven’ besproken met Gerda, het antwoord “De kopieën zijn waarschijnlijk zoekgeraakt na uit dienst treden van een medewerker” was eigenlijk beschamend:
Afgesproken is dat Jan Willem de secretaris, deze nogmaals aan gemeente zou sturen.
◦ Sunil’s suggestie om tourniquet met borsthoog hek te plaatsen bij de bewuste bruggetjes is niet doorgegeven, is er helaas niet van gekomen. De “grappige snelheidsmeter” zal worden bekeken volgens Gerda.
◦ Eveline heeft met Riet en Marjolein de viering van Halloween geëvalueerd en teruggemeld. Dit is een punt voor Riet op de volgende vergadering.
◦ De Hofpassen zijn opgehaald en rondgedeeld.
◦ Jan Willem heeft Bianca nogmaals de namen van onze vrijwilligers gestuurd.
◦ Danny en Harrie hebben met Majda gesproken over de beschikbaarheid van de gemeentelijke gelden. Majda deelde mede dat het geld gestort gaat worden, doch volgens Petra is het nog steeds niet binnen.
◦ Harrie heeft op de netwerkbijeenkomst het nodige gehoord over activiteiten in de andere wijken en de acties van de gemeente hieromtrent. De teams van alle wijken zouden worden benaderd en besproken zou worden hoe te acteren in die periode. Wij zijn niet benaderd en gelukkig was het ook niet direct nodig voor ons.
◦ Harrie heeft tijdens de bijeenkomst van het Preventieteam op 19 november de begroting besproken, vervolgens heeft hij het voorstel in concept naar Petra gestuurd voor commentaar en vervolgens met het verwerkte commentaar naar Jan Chaudron (Gemeente) en in cc naar Jan Willem.
◦ Zoals reeds bij de behandeling van de notulen is aangegeven zijn er misverstanden geweest over de sluitingsdatum voor de kopij van de wijkkrant. Volgens reactie op het commentaar van Eveline naar de redactie van de Wijkkrant was bij iedereen al lang bekend wat de juist datum was!?
◦ Harrie heeft Eveline vervangen bij de distributie van de Wijkkrant.
◦ Jan Willem heeft met Eveline en Danny de AD enquête gevoelens samengevat en opgestuurd.

5. Bestuurszaken
- Zoals reeds gemeld zijn opnieuw kopieën van de keurmerkbrieven naar de gemeente gestuurd (naar Gerda). We zijn benieuwd of we nu antwoord krijgen
- de BPY-vergadering van 26 november.
-Er is inmiddels een vaste voorzitter BPY: Maarten van Muijen van Bosweide.
- De nieuwjaarsborrel is op 24 januari 2009 bij Un Allegra winkelcentrum Ypenburg van 14-16 uur en wordt georganiseerd door BPY i.s.m. v.d. Helm, Marjolein en Eveline.
- financiën:
Petra heeft week 8 vrijgemaakt voor het maken van een overzicht van de financiën van onze BIW, deze heeft een tweejaars begroting en gaat tot en met 2009. Als het goed is loopt de maandelijkse bijdrage van de gemeente ad Euro 358,75 in 2009 gewoon door.Voor het Preventieteam moet een eindafrekening worden gemaakt.
De bijdrage voor Halloween is in december gestort aan de Sngels. Het geld voor de burendag van het Oranjefonds is in oktober binnen gekomen. Er is een bericht van de gemeente binnen dat de bijdrage voor de eindejaarsviering gestort zal worden (Euro 2500) Van beide komt een financiële rapportage van Eveline in vergadering 19 februari a.s..

6. Milieu, verkeer en veiligheid
Bij het gesprek met Gerda van Oeveren en Ap Olierook op 26-11-2008 zijn een aantal punten t.a.v. de groenvoorzieningen in de wijk ter sprake gekomen. Dit gesprek is niet in een echt goede sfeer verlopen. De gemoederen liepen tussen Piet en Gerda wat hoog op. Enkele punten waren:
- Aanplant heesters (vuurdoorns) tegen geluidsmuur van de Henricuskade en doortrekken bomen. Bespreken van het ‘bomenplan’ is nog intern en kan nog niet naar buiten toe. Zodra dit mogelijk is wordt geïnformeerd. De stedenbouwers en de gemeente zitten nog niet op dezelfde golflengte. Wij hebben de intentie om de muur wat meer aan te kleden maar hiervoor is nog geen concreet plan. De heer Olierook twijfelt nog over de keuze van de heesters. Op advies van Piet gaat hij eens rondkijken  rond de Europa laan te Pijnacker.
- Aanleg van 2 kleine steigertjes voor waterfietsen bij Van Campenvaart (gehandicapte kinderen Ipse willen graag varen) en speeltuin van der Woudendijk bij straatfeestdagen e.d. Het aanleggen van steigers is erg duur, die horen aan bepaalde eisen te voldoen. In principe is de gemeente verantwoordelijk en kunnen bewoners die niet op gemeentegrond aanleggen. In overleg is er iets mogelijk bij de Vroomedijk en dan in overleg met de heer Olierook.
-  Bij de speeltuin aan het Voswater ontbreekt enig hekwerk rondom hun door riet omrande speeltuin. Er wordt onder de bewoners t.z.t. een enquête gehouden. De verwachting is dat de uitvoering in 2010 zal plaatsvinden
- Gladde bruggen. Op de bruggen langs het Böttgerwater is de stroeve laag grotendeels verdwenen en was bij de eerst nachtvorst al zo glad dat, vooral, oudere mensen er problemen mee hadden.
De gemeente verzoekt ons aan te geven welke bruggen glad zijn en een nieuwe stroeve laag nodig hebben De heer Olierook zal dan actie ondernemen.
Voor het overige zie het verslag van het overleg.

7. Speeltuin en recreatie
- Danny deelt mede dat de speeltuin een ‘wipbrommer’ rijker is, dit is zoiets als een wipkip.
Albert van de Scheur, een medewerker van Ap Olierook, heeft met Danny gesproken over aanpassingen bij het trafohuisje van het speeltuintje. Er komt een hek van 60 cm hoog en vuurdoorns rondom het transformatiehuisje.
- Volgens Danny maakt Eveline een verslag van de kerstactiviteiten, ter verantwoording van de subsidiegelde die ons stadsdeel voor de gehandicapteninstellingen Anton Constandse en Ipse beschikbaar heeft gesteld.
 
8. Preventieteam
- Op 19 november is een succesvolle bijeenkomst van het Preventieteam geweest, druk bezocht en een goede aanvullende presentatie van Michel Theeboom. Ook onze wijkagent Eric de Jongh was er en was vergezeld van Lilian Kok en nog een collega. Onze jeugd was er ook weer bij, heel goed!
- De winterjassen zijn begin december gearriveerd en een aantal zijn inmiddels uitgedeeld. Onze jeugd heeft inmiddels een jas en er zijn wat jassen geruild. Dit jaar zullen nog enkele winterjassen gekocht worden alsmede de zomerjacks.
- De subsidieaanvraag is naar de gemeente verstuurd en hopelijk komt daar snel een goedkeurende reactie op.
- Dit jaar zullen er nog een tweetal cursussen worden gevolgd, te denken valt aan een ‘eerste hulp’ cursus en een cursus ‘observeren, waarnemen, signaleren en rapporteren’. De eerste hulp cursus bestaat in vele vormen, dat houdt in een cursus van 2, 4 of 6 dagen (avonden). Hierover zal komende maand over worden gecommuniceerd. Petra adviseert om de cursus ‘observeren etc.’ te laten voorafgaan met een bezoek aan de het hoofdkantoor van politie en vooral de meldkamer, dit stimuleert en geeft een aardig beeld wat daar allemaal gebeurt.
- In het overleg met de gemeente op 26 november met Gerda van Oeveren is o.a. ook gewezen op de, zeker bij winterse omstandigheden, maar ook bij regen, gladde houten bruggen. Zodra wij aangeven welke bruggen het betreft zullen zij maatregelen treffen.
Wij zullen zorgen voor stickers op de ondergrondse containers met o.a. het telefoonnr voor grof-vuil en de gemeente zorgt er voor dat ze erop geplakt worden.

9. Redactie en buitenwijkse activiteiten
- Zoals al eerder aangegeven is de wijkkrant eerder uitgekomen dan verwacht, hetgeen tot gevolg had dat de stukjes die specifiek geschreven waren voor de feestdagen niet zijn geplaatst en nu waarschijnlijk moeten worden omgebouwd tot een verslag van hoe het is geweest.
Harrie had een stukje geschreven over het preventieteam, maar dit kan ook in het volgende krantje geplaatst worden, mogelijk met kleine aanpassingen.
-De nieuwjaarsreceptie 2010 moet volgende keer in BPY-verband beter onder de aandacht komen. De nieuwjaarsreceptie wordt op zaterdag 24 januari van 14.00 tot 16.00 uur voor Grand Cafe Un Alegra gehouden.
De uitnodigingsbrief gaat uit van BYP namens alle BO’s. De besturen wordt gevraagd uitnodigingen te sturen naar die personen die zij graag op de receptie willen treffen. Te denken valt aan al onze vrijwilligers, contacten bij gemeente, Voor, Boog, externe contacten.

10. Wat verder ter tafel komt
Alles is ter sprake gekomen

11. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, de vergadering wordt gesloten.


De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 19 februari 2009

Actiepunten (15-1-2009):

◦ Jan Willem zal dit jaar de jaarcyclus agenderen

◦ Eveline zal Edwin vragen vijf bestuursleden (JW, P, H, E en R) achter bestuurswijk@ op de site te zetten en anderen te verwijderen.

◦  Eveline maakt van de burendag (Oranjefonds), eindejaarsviering en nieuwjaarsviering nog een (financiële) rapportage.

◦ Harrie stuurt informatie rond van de te volgen cursussen voor het Preventieteam dit jaar.

◦ Eveline gaat na of met de redactie van de Wijkkrant goede en heldere afspraken voor het inleveren van kopij zijn te maken.

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 19 februari 2009

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn