Menu

Notulen bestuursvergadering Bewoners Initiatief Waterwijk

2. Mededelingen
Petra berichtte voor de vergadering dat ze te ziek is om deel te nemen, dat het geld van Halloween geregeld is. Riet is evenmin in topconditie. Violette heeft vanavond rijles, maar zal onze maartvergadering bijwonen.

3. Notulen vorige vergadering (15 januari 2009)
Van de notulen werd met waardering jegens Harrie kennisgenomen.
N.a.v. punt 3 merkt Eveline op dat in de BPY-vergadering werd besloten met de wijkkrant door te gaan, ondanks wisseling in de redactie. Eveline zal met Ditta contact opnemen over haar niet geplaatste teksten en bezien in hoeverre die nog actueel zijn. Harrie’s niet geplaatste bijdrage is dat zeker nog. Punt 5: Deze week zou Petra de financiën regelen; hierop komen we onder punt 5 deze agenda terug. Punt 6 tweede gedachtestreepje: de twee kleine steigertjes ziet de gemeente in het geheel niet zitten. Als zij die op gemeentegrond zouden aanleggen zouden ze aan allerlei veiligheidsvoorschriften moeten voldoen en dan véél te duur zijn voor het beperkte nut. Harrie wil de mogelijkheid ten behoeve van Ipse toch één steigertje te laten aanleggen eind maart nogmaals aan Gerda voorleggen en eventueel bij afwijzing het hogerop zoeken: bij Hanneke Schippers of bij de wethouder aankaarten.

4. Actiepuntenlijst 15 januari 2009
◦ Jan Willem zal (in maart) de “gemeentecyclus” agenderen
◦ Eveline regelde met Edwin de tenaamstelling van
◦ Eveline heeft een rapportage van de burendag bij zich
◦ en ook van de eindejaarsviering
◦ Harrie heeft een voorstel voor cursussen bij zich, dit komt onder punt 8 aan de orde
◦ Eveline houdt de vinger aan de pols van de wijkkrant wat betreft deadlines en verschijningsdatum. Bart en Marie Louise traden uit de redactie, Ditta zal zeker nog dit hele jaar aanblijven, de bezorging wordt uitbesteed.

5. Bestuurszaken
- Politiekeurmerk: naar aanleiding van contact hierover tussen Danny en Jaap Mooibroek zond Jan Willen 4 februari een brief aan directeur SDK met verzoek tot inventarisatie over te gaan van wat nodig is om ook op andere dan het rode eiland een keurmerk te kunnen laten toekennen. Een kopie van deze brief ging naar de politie en de twee betrokken woningbouwcorporaties. Jan Willem ziet geen aanleiding nu al te rappelleren omdat we nog geen ontvangstbevestiging kregen; 27 maart bij Gerda lijkt hem een goede gelegenheid hiernaar te vragen.
- de BPY-vergadering van 28 januari: Danny vertelt dat er nu –mede op haar instigatie– een nieuwe vaste voorzitter is in Maarten van Muyen. Maarten profileert zich meteen sterk; zijn functiebeschrijving is nog enigszins aangepast, in dier voege dat zijn activiteiten naar buiten meestal begeleid gaan door een vertegenwoordiger van de desbetreffende bewonersorganisatie. Het streven was een vergaderingvoorzitter te vinden; we moeten vermijden een soort schaduwburgemeestertje van Ypenburg te hebben gecreëerd.
Voor de BPY-vergadering van volgende week, die door Jan Willem en Eveline zal worden bijgewoond, heeft Harrie twee punten: de data wanneer Hanneke Schippers al dan niet in aanwezigheid van de wethouder het BPY kan ontvangen en ten tweede het voorstel een Ypenburg-brede commissie milieu en groen te creëren; die beide zaken zijn duidelijk sterk buurtoverschrijdend. Ook het aangepaste profiel van de voorzitter, waarin wij ons kunnen vinden, komt in die vergadering aan de orde.
- data dat we Violette in de vergadering hebben: Danny en Jan Willem hadden, na lange tijd, een informeel gesprek met Violette, waarin ondermeer werd afgesproken dat zij in maart de BIW vergadering zal bijwonen. Dan komt onder andere de jaarcyclus en de dan actuele subsidieaanvraag (vóór 1 april) ter sprake en kunnen we afspreken welke verdere data in dit jaar ze ons zal ondersteunen. Harrie staat enigszins sceptisch tegenover de begeleiding door Boog en in het bijzonder wat betreft de kosten. De éne cursus afgelopen jaar kostte 350€, het er naar toe begeleiden door Boog meer dan het viervoudige. Nu we een overzicht van het cursusaanbod van de gemeente hebben zal Harrie verder wat hem betreft van begeleiding afzien.
- Financiën: afgesproken wordt dat Danny (en Violette) met Petra contact opnemen over de begroting 2010, Voor wat betreft de activiteiten die we in 2010 zouden kunnen willen gaan ondernemen zal Eveline hierbij betrokken worden. Harrie zal op korte termijn met Petra praten over uitputting en begroting van het preventie-team-budget. We moeten proberen Petra zoveel mogelijk te ondersteunen en indien nodig en/of door haar gewenst werk uit handen te nemen.

6. Milieu, verkeer en veiligheid
Eveline dook in het door Sunil aangekaarte probleem van de zilvervisjes (ook wel ovenvisjes of papiervisjes genoemd). De gemeentelijke ongediertebestrijding ziet dit niet als haar taak. Particuliere bestrijders willen naar Eveline’s ervaring een woning geheel bespuiten nadat de bewoners alles van de wand hebben gezet voor 50€. De visjes zijn nogal koudegevoelig; als je je huis helemaal rond het vriespunt brengt is het probleem verdwenen. Harrie wijst er op dat dit niet erg realistisch is. Een oorzaak kan de goede isolatie van onze huizen en eventueel ook hard stoken zijn. Eveline ziet het niet meer als een erg groot probleem.
Er zal op verzoek van Piet Akkerman, die 18 maart verhinderd is, nu op 27 maart om 13h in het SDK een gesprek met Gerda van Oeveren en Ap Olierook plaatsvinden. Harrie, Eveline en Piet zullen voor die tijd nog even onderling overleg voeren. Harrie zal een agenda maken en het verslag van de november bespreking er bij voegen.

7. Recreatie en speeltuin
In de BPY vergadering in januari kwam onder meer de nationale straatspeeldag ter sprake, waaraan Singels zeker en ook BIW dit jaar graag wil meedoen. Eveline wees Riet er al op dat Cynthia Dumas (van Morgenweide) dat dit jaar zou proberen te coördineren (Uw notulist leest die rol van Cynthia allerminst in het BPY verslag). Over de datum (10 (woensdag) of 20 juni (zaterdag)) is nog wat onduidelijkheid.
Eveline sprak Henk Kronenberg over de MADdag(en) 20 en 21 maart, als Henk voornemens is de opslagruimte in het Ilsy-plantsoen, waarin de scouting actief is van klimop te (laten) voorzien. Eveline bood aan dat BIW wel voor catering met lunchpakketten of iets dergelijks wil zorgen. Ze vertelt ook dat Historisch Ypenburg zijn museum hetzij in het informatiecentrum hetzij in de verkeerstoren op Nootdorps terrein wil vestigen. Het projectbureau Ypenburg (Paul van Wijk) lijkt de aangewezen instantie om hierover te benaderen.

8. Preventieteam
Onder punt 6 kwam de vernieuwde afspraak met Gerda van Oeveren al ter sprake. Dan zullen allerlei preventieteam zaken ook aan de orde komen.
Eveline, Willem Alkema en Harrie waren op de netwerkdag 14 februari. Het was een informatieve dag met workshops en dergelijke.
Harrie vertelt dat de bestuursdienst een adviesbureau (politiek online) heeft ingehuurd waardoor hij (Harrie) inmiddels werd geïnterviewd. Hij heeft hen verteld hoe ons preventieteam ontstond en hoe we te werk gaan.
Harrie heeft een uitgebreide lijst gekregen met daarop alle voor het preventieteam toepasselijke cursussen die door de gemeente gratis aan ons en andere team worden aangeboden. Het betreft cursussen in de openbare gezondheidssfeer (EHBO-achtig, AED-gebruik instructie (AED is automatische externe defibrillator)) en een cursus observeren, signaleren rapporteren, waarvoor hij voorstelt ons nu al op te geven. Het betreft een cursus van drie uur op door ons aan te geven locatie, wij zullen voorstellen in mei/juni.
Harrie ontving van de Bestuursdienst een folder en een aan de binnenzijde van de woonhuisdeur te bevestigen sticker hoe voorkomt u oplichting aan de deur, voor wie doet u de deur open. Zo werkt Den Haag aan veiligheid. We komen er niet helemaal uit hoe we die huis aan huis zullen willen verspreiden: via de wijkkrant? In een door ons (BIW) geproduceerde enveloppe met een eenvoudige tekst of een bijgevoegd briefje? We besluiten dat Jan Willem de vraag in de BPY vergadering volgende week ter tafel zal brengen. Mocht daar geen belangstelling zijn dan kunnen we alsnog uit het preventiebudget zelf voor verspreiding zorgen. Harrie denkt dat, als hij van verdere begeleiding door Boog afziet, hij ruim voldoende budget heeft.
Over de looprondes en vooral de uitvoering daarvan is Harrie niet helemaal tevreden. Van de meeste lopers (behalve Danny) hoort hij de laatste tijd helemaal niets (geconstateerde feiten die hij aan Gerda kan melden). Dan kan ook niet nagegaan worden of er überhaupt gelopen is. Willem Alkema uitte een dezer dagen zijn ernstige ongenoegen omdat hij voor de derde keer helemaal in zijn eentje stond te wachten. Die laatste keer was Eveline ook van plan te lopen, maar zij was net bij Petra het huis in gegaan toen Willem vergeefs om zich heen keek. Petra dacht dat wij wel wisten dat ze wegens haar ziekte niet zou lopen. Ook Danillo liet verstek gaan. Eveline oppert altijd voor een ronde met de medelopers contact op te nemen, maar dat vinden de andere aanwezigen toch te veel eer. Als het erg regenachtig is koppel je van te voren even terug of er wel of niet gelopen wordt, anders verschijn je gewoon op de door jou zelf gekozen datum op tijd en je meldt je af als je verhinderd bent. Harrie zal de procedure nog eens aan iedereen rondsturen. Hij heeft de indruk dat een aantal van degenen die zich wel aanmeldden, zoals misschien ook de “jongens” vervolgens zelden, of nooit zonder opgepord te worden, lopen.
Eveline stelt aan de orde dat zij hoorde dat de AEDs (zie boven onder Harrie’s cursussen) gratis beschikbaar worden gesteld. Zij heeft zelf wel belangstelling om er een thuis te hebben voor de hele nabije buurt. Ze zal eerst eens gaan inventariseren waar er bijvoorbeeld bij winkelcentrum, bedrijven een beschikbaar en toegankelijk is. Daarna kunnen we nog eens over deelname aan een cursus en eventueel verwerven van zo’n apparaat denken.

9. Redactie en buitenwijkse activiteiten
Eveline denkt dat dit jaar de wijkkrant onder Ditta’s leiding goed zal functioneren. Het professioneel laten bezorgen is voor velen een zorg minder.
Ook wat betreft de website heeft zij geen klachten; de samenwerking met Edwin verloopt vlekkeloos. Misschien zou het voor Eveline nuttig zijn als ze via wijkportaal instructie zou krijgen hoe ze zelf wat directer dingen op onze site kan krijgen (probleem logo bijvoorbeeld).

10. Wat verder ter tafel komt
Bianca heeft de telefoonlijn die via Vóór liep opgezegd en deed een dezer dagen een offerte voor een draagbare telefoon met e-mail-aansluiting die € 10.64 per maand per bewonersorganisatie zal kosten. Eveline deed haar suggesties voor zoeken naar nog goedkopere oplossingen, maar Bianca reageerde met de opmerking dat haar laatste offerte van ná haar contact met Eveline dateert.
Danny en Jan Willem brengen Maarten van Muyen’s actie betreffende wijkperspectief ter sprake. Zijn briefwisseling resulteerde in een afspraak op 2 maart van 18 tot 20 uur in het SDK met Hanneke Schippers en Jaap Mooibroek. Danny en Jan Willem past die tijd beiden niet, maar Eveline stelt zich graag beschikbaar om aan dat gesprek deel te nemen. Danny vertelt dat zij namens BIW parkeren, hondenpoep en toekomstige hangjongeren-problematiek als prioriteiten doorgaf.
Bianca mailde ook recent dat zij, Violette en Maarten een kennismakingsrondje door waterwijk willen maken. Alle vier aanwezigen zetten 4 juni a.s. in hun agenda. Eveline vraagt zich af of zoiets in door ons betaalde uren gebeurt; dat zullen we nog wel eens navragen. De datum is wat ons betreft akkoord.
Harrie merkt op dat hij met Danny op hun verzoek naar een wijkvereniging in Leidschenveen ging waar men overweegt een preventieteam op te zetten. Hij zond hen allerlei gegevens over onze activiteiten en houdt contact met hen.
Harrie meldt dat de toegezegde bespreking met de Bestuursdienst nog altijd niet in de agenda staat.
Tenslotte merkt Harrie op dat hij schrok van het bericht dat een van onze preventieteam leden op erg goede voet lijkt te staan met hinderlijke pubers in onze wijk. Iets dergelijks verdient onze aandacht.
Omdat we eigenlijk écht uitgepraat zijn kan Danny om exact tien uur de vergadering sluiten.

Actiepunten (19-2-2009):
◦  Eveline bespreekt met Ditta of in december niet geplaatste stukkies alsnog in de wijkkrant kunnen
◦  Harrie bespreekt 27 maart met Gerda of een steigertje bij Ipse écht niet haalbaar is
◦  Jan Willem zal in maart de gemeentecyclus agenderen
◦  Danny vraagt 27 maart aan Gerda hoe het met het keurmerk vordert
◦  Eveline of Jan Willem vragen het BPY wanneer Hanneke S. ( wethouder) in BPY figureert
◦  Eveline of Jan Willem stellen BPY voor een buurtoverschrijdende milieu- en groencommissie te vormen
◦  Jan Willem en Danny gaan aan de slag met het inhoudelijke jaarverslag voor de subsidieaanvraag
◦  Alle betrokkenen nemen tijdig met zieke Petra contact op over begroting 2010
◦  Harrie, Piet en Eveline steken vóór 27 maart de koppen nog even bij elkaar ivm overleg Gerda
◦  Riet informeert tijdig wat er nodig is voor realisatie nationale straatspeeldag op 10 of 20 juni
◦  Eveline denkt aan haar toezegging scouting lunch op MADday 20 en 21 maart te verzorgen
◦  Harrie schrijft ons preventieteam in voor cursus observeren etcetera
◦  Jan Willem en Harrie houden aandacht voor de oplichters stickers
◦  Harrie stuurt loopronde procedure nog eens aan alle lopers met kleine vermaning
◦  Eveline informeert naar website beheer instructie
◦  Eveline gaat 2 maart met Maarten naar wijkperspectiefbespreking op het sdk om 18 uur

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 19 maart 2009

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn