Menu

Notulen bestuursvergadering BIW,16 april 2009


3. Notulen vorige vergadering en 4. Actiepuntenlijst 19 maart schuiven door omstandigheden naar volgende vergadering.

5. Bestuurszaken
- Jaarverslag 2008 en begrotingsaanvraag moeten tijdig naar Gemeente/OCW worden verstuurd. Ontvangst-bevestiging is binnen, alleen ontbreekt bij jaarverslag nog de financiële onderbouwing. Die zal binnenkort worden verstuurd.
- BPY 25 maart: de wijkkrant kwam uitgebreid aan de orde; wij gaan er financieel op vooruit en doen dus weer een jaar mee. De bezorging op de van der Wouden- en de Vroomedijk verliep niet volgens plan, de aprilnummers werden niet bezorgd. Volgende BPY zal alleen de secretaris aanwezig zijn ivm vakantie van anderen.
- De jaarvergadering/bewonersvergadering wordt geagendeerd voor 24 juni. Op de straatspeeldag worden provisorische flyers rondgedeeld en zal een stukje in de Eendracht komen.
- Een toegankelijker looplijst voor de preventieronde wordt gewenst. Een overzicht van op naam te lopen data zou eenvoudiger zijn. Maar de betreffende data in excellijst in zijn of haar agenda te schrijven, is beter. Het meelopen van de wijkagent proberen we te regelen.
- Ypenburgse feestweek 13 tot 20 juni ter gelegenheid van de 10.000ste woning telt verschillende activiteiten. Er komt een heuse drakenbootrace op de blauwe loper op 16-6, een fotowedstrijd en -tentoon­stel­ling, een ondernemersontbijt en een slotfeest aan het Böttgerwater. Ook een groots opgezette stoelendans met poging in het Guinness book of records te komen is een optie alsook het plan voor een symbo­lische beplanting tegen de geluidswal Henricuskade/Rijswijkse Waterweg.
- Delfland zou géén bezwaar hebben tegen benzinemotorboten (mits niet te snel bevaren), dit is in tegenspraak met uitspraken op stadsdeel. Namens BIW zal ook contact worden opgenomen met het Hoogheemraadschap hoe het nu precies met die bootjes zit.
- De kapotte torenverlichting in het winkelcentrum proberen voor het festival uit de wereld te helpen (de helft brandt nu niet).
- Bedrijvendag Ypenburg op zaterdag 5 september met BPY met andere BO’s zoals eind januari tijdens nieuwjaarsfeest op het pleintje voor Un Allegra. Belangrijk dat winkelend publiek met een groot spandoek wordt gewezen op onze aanwezigheid.
- Inzet Boog. BIW zal van ondersteuning weinig gebruik maken Belangrijk is de instroom van vrijwilligers, hoewel dit en in veel andere gevallen een nogal oneigenlijke en peperdure inzet is van een professional als BOOG. In BPY verband zal dit vraagstuk aan de orde komen.
- Financiën geeft inzage, alle posten zijn duidelijk. Rekening­nummer gemeente om overschot 2008 terug te storten en ook dat van het preventieteam, is nog geen antwoord gekomen.
- Vragen van bewoners via onze website over groen Böttgerwater en eiland in de blauwe loper worden beantwoord.
- Recente baldadigheden in de speeltuin (plan­ten uitrukken, stenen in de sloot gooien); reacties van de jongelui toen ze werden aangesproken, waren niet alle even positief, maar ze namen wel de benen.
- Waterwijk is betrokken bij uitrol Den Haag Schoon met een groot aantal suggesties en wordt bij de uitvoering betrokken.

6. Commissies Milieu, verkeer en veiligheid
Met een flink aantal vrijwilligers is de Blauwe loper en aanpalende slootjes tijdens de Pasen schoongemaakt met de waterfietsen. De vissers die op het eilandje bivakkeren, zijn ook aangesproken om Den Haag schoon te houden.

- Op 27 maart was overleg met stadsdeel Milieuebeheer, verwezen wordt naar uitgebreid verslag.

7. Recreatie en speeltuin
- Subsidieverzoek voor de straatspeeldag op 10 juni. Vergunning afgegeven 17 april, toekenning van 700€. Al eerder werd een luchtkussen aangeschaft, dit jaar voor 400€ een voetbalveld en speelkasteel.
- Burendag september 2009 met suggestie voor een barbecuefestijn, tenten per eetcultuur, Van Campenvaart verdient als centraal punt ons aller voorkeur. Oranje-fonds subsidiemogelijkheden vragen. Ook gemeentelijke straatfeestcircuit geeft mogelijkheden.
- Binnenkort in het Piet Vink Centrum vanaf 18 uur de uitreiking van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) door burgemeester plaats bij het winkelcentrum. Diverse maatregelen worden bekend gemaakt, waaronder het telefonisch aan elkaar doorgeven van verdachte situaties/personen.

8. Preventieteam
- Voor de volgende Wijkkrant een stukje produceren./updaten.

9. Wijkkrant
- In het volgende nummer in elk geval een stukje over armoede, schuldsanering en stijging waterpeil door klimaatverandering
- Website: door ontbreken van verslag maartvergadering de volgende keer een gecombineerde versie maart/ april.

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
- Met bewoners van het Johan­ninkwater (fietspad naar de Stiemensvaart) kan hardrijden door brommers en scooters voorkomen worden door een waarschuwende pop (wellicht van de gemeente te krijgen)
- In BPY aan de orde stellen dat veel medewerkers van het Stadsdeelkantoor buitengewoon moeilijk bereikbaar zijn (telefonisch) en ook slecht of niet reageren. In voorziene overleg met stadsdeeldirecteur dit melden.

De volgende vergadering wordt gehouden op 4juni

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn