Menu

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Brasserskade, Gemeente Den Haag

DH-NL-RGB-Comp.jpgHet ontwerp-bestemmingsplan Brasserskade wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020.

op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied ligt op het defensieterrein aan de Brasserskade. De locatie van Defensie ligt aan de Zuidzijde van Den Haag, tegen de grens met de gemeente Delft. Ten noorden en oosten ligt de nieuwbouwwijk Ypenburg, ten zuiden het sportpark Brasserskade. 

Het doel van het bestemmingsplan Brasserskade is het juridisch-planologisch mogelijk van de bouw van een nieuw kantoorpand voor de politie aan de Brasserskade. 

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 06-10411742. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op maandag 9 december 2019 van 18:30 uur tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij Wereld Restaurant Samen, Brasserskade 223, 2497 NX Den Haag.

Den Haag, 18 november 2019

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de afdeling Juridische Planvorming en Omgevingsrecht,

  1. R. Sakkee

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn