Menu

Aanleg regionale fietsroutes goed op stoom

Sinds de tot standkoming van het Vijfjarenprogramma begin 2003 zijn in totaal 24 projecten in Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Zoetermeer afgerond. De projecten varieerden van de aanleg van een fietsbrug, rotondes, het aanleggen van ontbrekende stukken in fietsroutes, verbetering van de doorstroming van fietsers op kruisingen en verbetering van de kwaliteit van fietspaden. In totaal was hiermee een bedrag gemoeid van ca. 16 miljoen euro ge(co)financierd door de betrokken overheden.
In 2004 zijn daarnaast in totaal 33 nieuwe projecten van start gegaan in de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer. De kosten van deze projecten bedragen ca. 40 miljoen euro. De projecten behelzen onder andere de aanleg van drie kunstwerken (tunnels/bruggen) in de VINEX-wijken Ypenburg en Leidschenveen, aanleg van vrijliggende fietspaden en verschillende maatregelen op het gebied van doorstroming, verbetering van verkeersonveilige fietspaden en verbeteringen van kwaliteit en sociaal onveilige tunnels.
De uitvoering van een aantal projecten is vervroegd, soms in verband met verkeersonveilige situaties, of om samen op te gaan met grotere infrastructurele projecten, zodat door 'werk met werk te maken' een financieel voordeel gehaald kon worden. Hierdoor staan 17 projecten op de nominatie om in het komend Vijfjarenprogramma 2005 t/m 2009 opgenomen te worden met een totale investering van ca. 14 miljoen euro.


Nadere informatie Vijfjarenprogramma regionale fietsroutes Haaglanden 2003 tot en met 2007

Wat is het Vijfjarenprogramma regionale fietsroutes Haaglanden?

Om te komen tot een versnelde aanleg van een efficiënt fietsroutenet zijn bestuurders van het stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland in 2003 overeengekomen gezamenlijk een Vijfjarenprogramma regionale fietsroutes Haaglanden op te stellen op basis van een gezamenlijk routenet. Hierbij is er niet alleen aandacht voor het aanleggen van nieuwe en het verbeteren van bestaande fietspaden, maar ook voor maatregelen die de doorstroming voor de fiets verbeteren, bijvoorbeeld met verkeerslichten, of door de betreffende fietsroute aantrekkelijker te maken met stallingen bij OV-haltes en betere wegbewijzering. In het Vijfjarenprogramma staan 70 fietsprojecten die door de gemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen Haaglanden in de periode 2003 tot en met 2007 worden uitgevoerd. De overheden in Haaglanden hebben ten aanzien van alle projecten die zijn opgenomen in het Vijfjarenprogramma een inspanningsverplichting om de planningen te halen. Van het Vijfjarenprogramma verschijnt iedere twee jaar een nieuwe versie.
Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage over het Vijfjarenprogramma uitgebracht. De rapportage beschrijft de voortgang van deze projecten en de nieuwe projecten die op de nominatie staan om in het komende Vijfjarenprogramma opgenomen te worden. Verder worden de projecten gerapporteerd die in de desbetreffende periode gereed gekomen zijn en de binnen de gemeenten geconstateerde nieuwe knelpunten op het regionale fietsroutenet.

Wat zijn naast verbetering van de fietsroutes in Haaglanden de overige actiepunten?
Tevens wordt de voortgang gemeld van de opgenomen actiepunten in het Vijfjarenprogramma, met name:
- fietsvoorzieningen bij OV-haltes (ketenmobiliteit),
- de bewegwijzering van het regionale fietsroutenet,
- fietsenstallingen met regionale relevantie (beleid nog in ontwikkeling) en
- kwaliteitsimpuls (routekeuring) van het regionale fietsroutenet in Haaglanden.

Fietsvoorzieningen bij het openbaar vervoer
Het stadsgewest ontvangt jaarlijks een bijdrage van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV). Uit de budgetten 2003 en 2004 is een subsidiebijdrage van 300.000 euro beschikbaar gesteld voor het plaatsen van extra fietsenstandaards en overkappingen bij OV-haltes en voor verlichting daarvan.

Bewegwijzering regionale fietsroutes
Medewerkers van het stadsgewest (sectoren Verkeer en Vervoer en Economische Zaken) en gemeenten voeren momenteel overleg over de bewegwijzering van de regionale fietsroutes. Naast de bewegwijzering wordt ook aandacht besteed aan andere informatievoorziening.

Routekeuring
Het stadsgewest wil jaarlijks 20 procent van het bestaande fietsroutenetwerk laten 'keuren'.
Bij de routekeuring wordt naast technische aspecten gelet op verkeersveiligheid, doorstroming, aantrekkelijkheid en comfort. Het stadsgewest is hiertoe samen met de Fietsersbond in 2004 een pilot gestart in de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Op basis van de resultaten van de pilot kan worden besloten de routekeuring naar het gehele stadsgewest te verbreden, of naar een ander middel te zoeken om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het regionale routenet.
De eindrapportage van de routekeuring wordt daarom ook ter kennisname aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de overige gemeenten in het stadsgewest Haaglanden gezonden.
bron=Haaglanden
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn