Menu

Aan collega-besturen van buurtverenigingen i.o. in Ypenburg

Het bestuur van buurtvereniging Morgenweide heeft de afgelopen week eens goed nagedacht over BPY. Duidelijk is immers dat we met zijn allen het moment naderen dat er enkele cruciale besluiten genomen moeten worden. Niet in de laatste plaats in de vorm van de subsidieaanvraag voor 2005. Om als bestuur een goed afgewogen oordeel te vormen hebben wij o.a. een gesprek gehad met Peter Creemers van BOOG over de situatie, onze eigen wensen en wat het alternatief zou kunnen zijn van BPY. Hieronder wordt geschetst met welke bril wij de situatie bezien en wat wij graag zien gebeuren.

Situatie
Buurtvereniging Morgenweide is een van de grootste buurtverenigingen. Onze buurtvereniging is een rechtspersoon en heeft een potentieel van ruim 2650 leden. Immers zoveel woningen staan op het ‘grondgebied’ van Morgenweide. Dat is 40 procent van het totale aantal woningen dat nu in Ypenburg is gebouwd. Naast Morgenweide zijn er momenteel drie kopersverenigingen die naar verwachting in de toekomst ook een buurtvereniging zullen worden: Boswijk, Hout & Plantage en de Brasakker. De eerste is al een heel eind op weg (oprichting van een buurtvereniging is bijna zover) en de laatste twee zijn eigenlijk net begonnen als kopersvereniging maar timmeren wel goed aan de weg. In andere buurten is er nog geen buurtvereniging of wat er op lijkt. In bepaalde buurten zijn wel initiatieven geweest, maar die hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

Volgens de statuten (zie art. 6 en 23) van de op te richten BPY kunnen alleen bewonersgroepen die rechtspersonen zijn lid worden. Andere vertegenwoordigers van bewonersgroepen kunnen bijzondere leden worden zonder stemrecht (art. 7 en 23). Dat zou betekenen in de huidige situatie dat BPY slechts gedragen zou worden door één lid met stemrecht namelijk onze buurtvereniging Morgenweide. Voor het eventueel op te richten bestuur zijn twee tot drie bewoners benaderd en een (zeer betrokken) professional die niet woonachtig is in Ypenburg. Voor een betere (en groter aantal uren) onder-steuning door BOOG wordt nog ‘onderhandeld’ met de gemeente dan wel de verantwoordelijke wethouders. De vraag is of dit realistisch is en welke concessies gedaan moeten worden van ‘onze’ zijde. Binnen enkele weken zal er – naar verluid - een overleg zijn tussen Van Nassau en wethouder Smits.

Conclusies
Het bestuur van Morgenweide concludeert dat BPY nog te weinig verankerd is in Ypenburg. Daarvoor ontbreekt het aan volwaardige buurtverenigingen en is er helaas nog een gebrek aan een ‘buurtgevoel’ in bepaalde delen van Ypenburg om tot oprichting van een buurtvereniging over te gaan. Buurtvereniging Morgenweide weet uit eigen ervaring dat zoiets tijd kost. Wij zijn nu zelf druk bezig om ook bewoners van de deelplannen 5 en 6 die deel uitmaken van Morgenweide, te betrekken bij de buurtvereniging. Dat is een moeizaam proces. Bewoners hebben het druk en menigeen denkt dat het handjevol aan bestuursleden de problemen wel zal oppakken en oplossen. Het is lastig om vrijwilligers te vinden, te motiveren en te behouden. Maar dit is niet iets typisch voor Morgenweide. Het speelt bij elke buurtvereniging.

Een succes van de afgelopen jaren is het ontstaan van een informeel afstemmingsoverleg tussen bewonersgroepen en enkele actieve werkgroepen op thema’s die buurtoverstijgend zijn. Morgenweide wil dit informele afstemmingsoverleg (=IAO) dan ook zeker behouden. Het IAO hoeft echter – vanwege haar informele karakter - geen rechtspersoon te worden. Een ander succes wordt gevormd door het ‘wijkportaal’. Iedere non-profit instelling zoals een buurtvereniging kan aansluiten bij www.ypenburg.nu en op deze wijze kan er uitwisseling van kennis, actuele informatie en ervaringen plaatsvinden. Morgenweide is nu definitief ‘om’ voor deelname aan het wijkportaal. Zij ziet graag dat andere bewonersgroepen dit voorbeeld volgen.

Wensen
Het bestuur van Morgenweide vindt dat de aandacht van BOOG (gefinancierd door de gemeente) zou uit moeten gaan naar:
  1. het ontwikkelen van buurtverenigingen in ALLE buurten van Ypenburg

  2. het ondersteunen en adviseren van het IAO tussen de besturen van buurtverenigingen i.o. en - op uitnodiging van de buurtverenigingen - andere actieve partijen zoals de scouting.

  3. het ondersteunen van wijkbrede (gemeentelijke en niet-gemeentelijke) initiatieven.


In het eerste geval betekent dat onder andere actief werven van vrijwilligers in de nog braak liggende buurten om samen buurtactiviteiten te ontwikkelen en z.s.m. een eigen buurtvereniging op poten te zetten. Andere buurtverenigingen kunnen hieraan een bijdrage leveren door het uitwisselen van ervaringen en zo nodig hulp bij bijv. aanvraag voor subsidie van een wijkfeest. Het zou mooi zijn als de gemeente de kosten van de oprichting van de buurtvereniging als rechtspersoon voor haar rekening neemt.

In het tweede geval zou de ondersteuning van BOOG kunnen in de vorm van het zorgdragen van de verslaglegging verzending. Tevens zou BOOG op verzoek van het IAO kunnen adviseren en ondersteunen bij projecten die opgezet worden op initiatief van het IAO. De mate van ondersteuning is echter beperkt vanwege het accent op punt 1. Deze heeft absolute prioriteit!

In het derde geval gaat het om projecten die door de gemeente of enkele bewoners - al dan niet aangesloten bij een buurtvereniging - zijn opgezet of worden ondersteund zoals het ‘wijkportaal’, project duurzame ontwikkeling e.d. BOOG kan worden afgerekend op behaald meetbaar succes. Financiering van de projecten hoeft niet (alleen) voort te komen uit subsidie voor wijkontwikkeling. Deze ondersteuning hoeft dan ook geen invloed te zijn op de beschikbare tijd (van punten 1 en 2).

Betekenis voor nu
Zodra in alle buurten een buurtvereniging opgezet is en deze ook werkelijk functioneert, kan bezien worden of er ook behoefte is aan een soort van BPY. Het huidige BPY behoort zolang – naar de mening van het bestuur van Morgenweide – geplaatst te worden in de ijskast. Overigens zijn wij van mening dat als ooit besloten wordt tot een ‘BPY’ de statuten nog eens goed onder de loep moeten worden genomen. Er zitten nog diverse ‘gaten en risico’s’ in de statuten die niet wenselijk zijn.

Dit betekent wel dat ook het beheer van de wijksubsidie, de verdeling van deze subsidie over de bewonersgroepen en de huisvesting een zaak blijft van de gemeente. In het laatste geval zouden wij kunnen voorstellen dat Welzijnsorganisatie Haagse Hout optreedt namens de gemeente als beheerder van het multifunctionele dienstencentrum en dat buurtverenigingen en andere organisaties ruimte kunnen ‘huren’ in het centrum via Welzijnsorganisatie Haagse Hout (of elders).

Het IAO (en om geen verwarring te scheppen noemen wij het bewust even niet het voorzittersoverleg) zou daarmee het overlegorgaan en aanspreekpunt worden voor de gemeente. Wij kunnen ons zo voorstellen dat het IAO als een goed gastheer bij elke vergadering vertegenwoordigers van de gemeente uitnodigt, zodat op deze wijze waar nodig afstemming en uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. Omdat het IAO geen formele structuur heeft kan zij besluiten tot het instellen van werkgroepen. Op deze wijze kunnen bewonersgroepen samen niet alleen een vuist maken maar ook gezamenlijke activiteiten ontwikkelen en evalueren.

Oproep
Het bestuur van Morgenweide roept u op om met ons deze stap te maken en bij de aanvraag van de subsidie van 2005 kenbaar te maken dat we geen onnodige tijd en energie meer wensen te steken in iets waaraan nog geen behoefte is (=BPY), maar wel in wat echt nodig is in Ypenburg. Hiermee wordt ook BOOG beter in staat gesteld om resultaten te behalen. En wordt er meer het accent gelegd op het vestigen van buurtverenigingen, een goede sociale cohesie en waar nodig afstemming. Wij denken dat het tijd is om een helder signaal uit laten gaan namens alle buurtverenigingen i.o. over wat wij allen willen. Zo nodig maakt het bestuur van buurtvereniging Morgenweide deze stap echter alleen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van buurtvereniging Morgenweide

Relevante links bij dit artikel (worden geopend in een nieuw venster):

http://morgenweide.ypenburg.nu
of
http://www.morgenweide.nl

http://www.wijkportaal.nl
http://www.ypenburg.nu
http://bpy.ypenburg.nu
http://www.boog.nl/
http://www.denhaag.nl

bron=Bestuur Buurtvereniging Morgenweide
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn