Menu

Verkeersluwe Brasserskade


De bewoners hebben nu echter een brief ontvangen van de gemeente, waaruit blijkt dat door zogenaamd voortschrijdend inzicht bij de gemeente de vraag is gerezen of het autoluw maken van de Brasserskade nu, danwel op termijn moet plaatsvinden. De brief vermeldt verder dat definitieve besluitvorming plaatsvindt in het begin van 2013. Naar aanleiding hiervan stelt de fractie van GROENLINKS vragen over verkeersluwe woonwijken. De vragen zijn beantwoord.

GroenLinks wil onder vermelding van artikel 38 van het Reglement van Orde het college de volgende vragen stellen:
Doel van het aanleggen van de Braslaan is het afronden van de ringstructuur, zodat de verkeersdruk in het centrum en de woongebieden van Nootdorp-Ypenburg afneemt. GroenLinks is voorstander van zo verkeersluw mogelijk. Dit betekent bereikbaar voor bestemmingsverkeer, maar niet geschikt voor doorgaand verkeer.

1. Deelt het college de mening van GroenLinks over verkeersluwe woonwijken? Graag een nadere toelichting.
Ja, het college deelt de mening over verkeersluwe woonwijken. Hoofdstuk 10, rust en ruimte in woongebieden, uit de Haagse Nota Mobiliteit (vastgesteld 22 september 2011) geeft aan dat in woongebieden een minder dominante positie voor het autoverkeer gewenst is. Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit boven rijdende en geparkeerde auto’s. De Brasserskade, het deel van Brassershoutweg tot Oudeweg, is echter geen weg door een woongebied. DSO/2011.1930 2
De Brasserskade gaat langs de rand van een deel van de wijk en kent slechts één kruisende stroom van fietsverkeer ter hoogte van het Bitterzoetpad.

2. Kan het college aangeven wat in de brief bedoeld wordt met ‘voortschrijdend inzicht’?
De opening van de Braslaan van 15 december 2011 en daarmee het sluiten van de ringweg Ypenburg-Nootdorp geeft de mogelijkheid om een besluit ten aanzien van de status van de Brasserskade te nemen. Eerder kon geen definitief besluit worden genomen gezien het feit dat de Brasserskade de enige dwarsverbinding was tussen de woonwijk ‘de Bras’ en de kern Nootdorp. De verkeerskundige voorwaarden voor afsluiten van de Brasserskade zijn op dit moment onvoldoende. Afsluiting leidt tot een alternatieve route die naar verwachting leidt tot problemen met de
verkeersafwikkeling op het kruispunt Oudeweg / Braslaan. Vanuit het college van B&W van Den Haag is bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangedrongen op het reserveren van het budget voor het aanpassen van deze kruising conform eerdere afspraken. De definitieve besluitvorming ten aanzien van de status van de Brasserskade zal begin 2013 plaatsvinden. Het tussenliggende jaar wordt benut om de verdeling van het verkeer over de Brasserskade en de Braslaan/Brassershoutweg te monitoren. De verkeerskundige effecten zullen een
jaar na opening van de Braslaan worden gemeten op zowel de Brasserskade als de Brassershoutweg.

3.Kan het college aangeven waarom er niet andersom wordt geredeneerd, dus eerst de toezegging uit het stedenbouwkundige plan waarmaken en die uitvoering, een autoluwe Brasserskade, een jaar lang monitoren? Graag een toelichting.
Een autoluwe Brasserskade vereist een zeer kostbare investering in de infrastructuur. Het college redeneert liever andersom, omdat men geen geld over de balk wil gooien. In uw theorie kan het voorkomen, mocht uit monitoring blijken dat het onverantwoord is de Brasserskade verkeersluw te maken, dat de gecreëerde situatie voor een wederom zeer kostbare investering moet worden
teruggedraaid.

4. Is het college bereid de werkwijze om te draaien, zoals vermeld in vraag 3? Zo nee, waarom niet?
Nee, zie het antwoord onder vraag 3.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn