Menu

Leerlingen van de Bras zetten een streep dóór pestgedrag


Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat de Bras onder ogen ziet en serieus aan wil pakken. Als basisschool willen wij onze leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.


De leerlingen, het team en de ouders hebben donderdag samen laten zien dat zij gaan voor een pestvrije school. In iedere familiegroep zijn groepsregels opgesteld, iedere leerling neemt een, door de klas ondertekent, exemplaar mee naar huis of heeft deze regels in zijn of haar map op school. De leerlingen van de leerlingenraad hebben donderdag tijdens het startsein met alle leerlingen de kapstokregels doorgesproken. Leerlingen van Braswereld hebben mooie posters gemaakt van deze regels. ‘s Middags zijn de posters op goed zichtbare plekken in school opgehangen. Vervolgens is het pestprotocol officieel door de leerlingen overhandigd aan de directie. Zij dragen zorg voor het goed uitvoeren van het protocol. De officiële start eindigde met het rigoureus doormidden knippen en scheuren van een groot bord met het woord pesten. De leerlingen van Brasland en Braswereld hebben symbolisch een streep door het pesten gezet. De Bras gaat voor een pestvrije school!

 

Het pestprotocol is een tastbaar document om pesten preventief en curatief aan te pakken en het anti-pestbeleid naar buiten uit te dragen. In het pestprotocol staat omschreven hoe alle partijen op basisschool De Bras omgaan met pestgedrag. We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.

 

Uitgangspunten van het pestprotcol van de Bras zijn:

  • Alle kinderen hebben het recht om zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Door afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze afspraken.
  • Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Dit protocol wordt onderschreven door leerlingen, leerkrachten, ouderraad, vertegenwoordigers van de ouders uit de medezeggenschapsraad, directie en bestuur. Het pestprotocol is terug te vinden op de website van basisschool de Bras onder het kopje Informatie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn