Menu

Verslag BPY vergadering 28 januari 2009

1. Mededelingen
3.1   Bos sturen grote stukken van de Gemeente en andere instanties door naar de administratief ondersteuner. Administratief ondersteuner neemt contact op met de desbetreffende instantie en vraagt om een digitale versie van het stuk. Zij zal hier een lijst van bij houden zodat te allen tijde de stukken kunnen worden opgevraagd.
3.1 Laten voor wat het is. De nieuwe warmtewet wordt binnenkort goedgekeurd. Voorzitter stelt voor om ons nu alleen te richten op:
-de landelijke normering en kijken in hoeverre consumentenbelangen daar in gewaarborgd zijn.
-vertaalslag van landelijke norm naar Ypenburg en wat wij daar op kunnen beinvloeden.
3.2 Nadat voorzitter contact heeft gehad over de warmtewet is besloten dat administratief ondersteuner zich niet meer bezig zal houden met het invoeren van de gegevens hiervan.
3.3 BPY is akkoord dat administratief ondersteuner in 2009 gaat notuleren voor de Singels. Dit zal maximaal 40 uur per jaar zijn. De voorzitter geeft echter wel aan dat we er voor moeten waken dat de bos de structurele taken van de vrijwilligers niet overlaten aan administratief ondersteuner.
3.4 De protestbrief over het Burgerforum is verstuurd. Nadat er een antwoord op de brief is ontvangen zullen voorzitter BPY en secretaris singels, namens BPY gedelegeerd, een gesprek aangaan. Het gaat hier bij voorkeur om een gesprek met de wethouder.
3.5 De lijst van werkzaamheden van administratief ondersteuner is naar iedereen gemaild.

 Actie: Opzeggen internet / telefoon abonnement

4. Profiel Voorzitter
Er zijn een aantal wijzigingen in het profiel.
Onder het kopje Het Bewonersplatform Ypenburg (BPY), 6de alinea wordt het volgende toegevoegd: "Dit vereist mandaat vanuit de bos"

Bij de huishoudelijke regels wordt toegevoegd: "-behoudens mandaat, kan de voorzitter nooit in de plaats treden van de bos"
Onder het hoofdstuk De Voorzitter, kopje taken wordt het laatste punt gewijzigd in: "voert periodiek een evaluatiegesprek met secretaresse in aanwezigheid van projectleider Boog"
Onder het kopje benoeming wordt na de tweede zin de volgende zin toegevoegd: "Deze zal plaats vinden in de maand november buiten aanwezigheid van de voorzitter"

Voorzitter wil benadrukken dat BPY geen zelfstandig instituut is dat zelfstandig opereert maar een federatie van bewonersorganisaties.

Het profiel is in het beginsel akkoord. Elke bewonersorganisatie bespreekt dit in haar bestuur en laat op korte termijn de resultaten ervan weten. Op de volgende BPY vergadering zal het profiel definitief worden vastgesteld.

Bos  Actie: Bos geven activiteiten begroting (indicatie van de kosten van een activiteit)  van BPY voor het jaar 2009 door, voor zover bekend, zodat er een activiteitenplan kan worden opgezet. Mailen naar administratief ondersteuner.

 Actie: administratief ondersteuner past het profiel aan.

5. Welzijn in de wijk
Op 18 februari 2009 vindt er op het stadsdeelkantoor een overleg plaats met de professionals uit de wijk. over het zogenoemde Welzijnsperspectief

Bewoners Platform Ypenburg zal bij de Gemeente melden dat BPY in een vroeg stadium, als vertegenwoordiger van de bewoners, betrokken wil worden bij het maken van plannen en niet bij het beoordelen achteraf.

Er wordt kenbaar gemaakt dat dit besluit is genomen maar er zal worden terug gekoppeld dat de bewonersorganisaties het hier niet mee eens zijn. Voorzitter geeft aan dat wanneer er geen reactie komt BPY schriftelijk aan de Gemeente zal laten weten het hier niet mee eens te zijn.

6. Communicatie in het Stadsdeel LeYp
Men is bezig een communicatie plan per wijk op te zetten. Hier zit ook een stukje onderzoek aanvast. Hierin wordt vooral gekeken naar:
-Wat voor een mensen wonen hier?
-Wat voor een werk is er beschikbaar?

In het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg wordt de digitale media goed bekeken/gelezen. Men wil zich niet alleen op de digitale media richten maar hier wel het accent opleggen.

Er wordt aangegeven dat men ook bezig is met het opzetten van een digitale wijkagenda (in het centrum). Men wil de digitale wijkagenda ook voor andere stadsdelen maken. Secretaris Singels verzoekt om de digitale nieuwsbrief ook op ypenburg.nu te zetten.
Wanneer de eerste nieuwsbrief komt is niet bekend.

Op 1 februari krijgen alle straten in deelplan 19 een naam.

7. Wijkkrant
Er is een voorlopig stuk gemaakt betreffende de Wijkkrant Ypenburg. Gezien de looptijd van het convenant (maart 2007 - maart 2008) zijn de stukken  nog niet definitief. De definitieve stukken worden in maart toegezonden.
In bijgaande documentatie gaat het om:
-Begroting en balans 2007
-Begroting en balans 2008
-Visie wijkkrant 2009
-Concept begroting 2009

Er worden in het stuk 3 voorstellen gegeven
1) 15 cent per huishouden 30% reserve ingezet
2) 20 cent per huishouden 30% reserve ingezet
3) Vaste fee per bewonersorganisatie 30% reserve in gezet

Bras, Waterwijk, Bosweide en Morgenweide geven de voorkeur aan model 3.
Singels geeft de voorkeur aan model 1.

Algemene voorlopige conclusie: algemene opzet akkoord; financiering via vast bedrag per bo akkoord; waardering voor voorstellen.

Er wordt gemeld de redactie/voorzitter wijkkrant afscheid heeft genomen. Stichting Wijkportaal beschikt nu over voldoende schrijvende mensen. Er is wel behoefte aan uitbreiding.  Voor de mensen die zouden willen schrijven voor de wijkkrant maar een beetje twijfelen wordt een cursus aangeboden (dit is in de begroting opgenomen).

Bos Actie: Navragen in het bestuur of er mensen zijn die bij de redactie willen of ter zijner tijd de co

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn