Menu

VERSLAG POLITIEK OVERLEG met BEWONERSPLATFORM YPENBURG

logo_bpy.jpg24 november 2015 in de Curtiss Corner van het Buurtcentrum Piet Vink, Plesmanlaan 217a.

Aanwezig waren:

 • Karst Overwijk Wijkvereniging Morgenweide / BPY
 • Peter Brouwer Wijkvereniging Morgenweide /BPY
 • Karel van den Boogaard Kerk de Toevlucht Ypenburg
 • Herman van der Helm Wijkvereniging de Bras / BPY
 • Henk Kronenberg Stichting IlSY
 • Rolf van Kouwen Bewonersvereniging Bosweide /BPY
 • Dera Ramautar lid BPY
 • George Overgaag Winkeliersvereniging Ypenburg
 • Sabrina Moerkerk Bewonersvereniging de Kaden
 • Evelyn Hipke Bewonersorganisatie De Singels
 • Jacqueline v.d. Akker Bewonersorganisatie De Singels /BPY / verslag
 • Dick Muijs correspondent Ypenburg
 • Bas van Woesik SP, wijkcoördinator Ypenburg
 • Arjen Dubbelaar Raadslid Groep de Mos
 • Lobke Zandstra PVDA
 • Mohamed Mahawat Khan CDA
 • Monique van der Bijl VVD
 • Machel Nuijten VVD
 • Gerwin van Vulpen Haagse Stadspartij

Welkom

Rolf van Kouwen heet iedereen van harte welkom op deze bijeenkomst. Daarna volgt een voorstellingsrondje zodat iedereen weet wie in welke hoedanigheid aan tafel zit.

Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. stellingen politiek debat 2014 en welke knelpunten en ontwikkelingen zien we en wat kunnen we samen daarin gaan betekenen. (zie bijlage)

Herman van der Helm leidt de discussie over de stellingen.

1 Meer P+R ruimte bij het NS Station Ypenburg

De huidige P+R ruimte en de parkeerplekken aan de Brigantijnlaan bij het Stadsdeelkantoor zijn overdag allemaal bezet. Het hele gebied is nu vol gebouwd ook met bedrijven, de parkeerdruk op het hele gebied is nu te groot. In de wijk de Kaden is overdag geen lege plek meer te vinden. Sinds de oplevering van het opleidingscentrum van de politie is het probleem enorm toegenomen. De verwachting was dat veel bezoekers van het centrum met het openbaar vervoer zouden komen, niets is minder waar. Raadsleden vragen zich af of het probleem niet groter is dan alleen de P+R en de functie waarvoor die is bedoeld. Daar parkeren zou gekoppeld moeten worden aan een trein- of tramfunctie. Herman verzoekt iedereen na te denken over mogelijke oplossingen.

2. Aantrekkelijkheid van het winkelcentrum Ypenburg vergroten etc.

Op zich is er weinig leegstand in het winkelcentrum dat is positief. Dat neemt niet weg dat een aantal winkeliers het niet makkelijk heeft. Het huidige parkeerbeleid draagt niet bij aan een positieve ontwikkeling. Van maandag t/m vrijdag moet tot 14.00 uur € 1.70 per uur parkeergeld worden betaald. Mensen rijden dan liever naar de Parade in Nootdorp waar het gratis parkeren is. ’s Ochtends hebben de winkeliers nauwelijks klanten, parkeerterrein is nagenoeg leeg. Op die manier redden de kleine ondernemers het niet. Opgemerkt wordt dat de bezetting van de winkels een kwestie van marktwerking is maar de voorwaarden waaronder daar kan de gemeente wel wat aan doen door een acceptabel parkeerbeleid. George Overgaag meldt dat de pilot loopt tot in 2016. De winkeliersvereniging wil van het huidige parkeerbeleid af evenals vele klanten. Bewonersleden vragen zich af waarom er geen blauwe of groen/ gele zone ingesteld kan worden voor dit winkelcentrum.

Op 25 november heeft de winkeliervereniging een overleg met wethouder Thom de Bruin over de pilot. Monique van der Bijl vraagt George om haar de uitslag van het overleg te melden. In januari wordt het parkeerbeleid in Den Haag in 2e termijn behandeld.

Afspraak George mailt Monique de uitkomst van het overleg met de wethouder.

3. Doorstroming op de doorgaande wegen moet worden verbeterd.

Er is een rijstrook beschikbaar zowel voor auto’s als de bus en de hulpdiensten. Slechts op enkele plekken zijn parkeerhavens. Voor hulpdiensten is dit hopeloos, of auto’s of ambulances zitten vast omdat er niet kan worden uitgeweken. Op een aantal plaatsen is ruimte genoeg om parkeerhavens aan te leggen. Lobke Zandstra geeft aan dat vorige keer dit onderwerp niet meegenomen is naar de wethouder. Zal dit nu alsnog doen.

Kruising Böttgerwater / Rijswijkse Landingslaan is gevaarlijk. Het is een van de routes om naar basisschool de Startbaan te gaan en naar de ring Rijswijkse Waterweg. De kruising is erg krap, je kunt elkaar nauwelijks passeren. Dit probleem is al vanaf de realisatie door bewoners aangegeven. Mohamed Mahawat Khan kent de situatie daar goed en adviseert om een veel krachtiger geluid af te geven dat aan deze gevaarlijke situatie wat moet gebeuren. Hiervoor veel eerder raadsleden benaderen en niet te lang wachten op het Stadsdeelkantoor of ambtenaren.

4. Reductie van fijnstof

Ypenburg wordt ingesloten door de A12 /A4 en A13. Bewoners zijn best bezorgd over de hoeveelheid fijnstof en wat dat voor hun gezondheid en dat van hun kinderen betekent. Men ziet graag reductie o.a. door het aanbrengen van meer groen op de taluds. Karel van den Bogaard wilde een boomplantdag organiseren voor het planten van kerstbomen met kluit, dergelijke bomen zijn daar echter niet toegestaan. Henk Kronenberg meldt dat de kinderopvang aan het ILSY plantsoen inmiddels wel een eigen tuin hebben georganiseerd. Henk Kronenberg; door de nieuwe technologie is er minder uitstoot door de auto’s. Raadsleden melden dat Milieudefensie het afgelopen jaar zelf het aantal meetpunten heeft uitgebreid. Er is geen onderzoek dat aantoont dat meer bomen bijdragen aan minder fijnstof, minder geluid en minder wind.

Raadsleden geven aan dat het Luchtkwaliteitsplan op 10 december op de agenda staat, het plan is openbaar en staat op de site. Advies is om dit te bekijken en in te gaan spreken om vanuit Ypenburg hier aandacht voor te vragen.

De discussie gaat nog even over de 1500 te rooien bomen op het TNO terrein. Deze worden gecompenseerd.

5. Meer zelfstandige woonruimte voor jongeren

Herman van der Helm; er is nauwelijks woonruimte voor jongeren in Ypenburg, zorgtaken kunnen dan niet goed worden uitgevoerd. Veel jongeren, die zelfstandig willen wonen, vertrekken noodgedwongen uit de wijk. De sociale mix in de wijk ben je kwijt. Herman vindt dat de aandacht voor jongerenhuisvesting moet blijven.

6. Professionele begeleiding voor vrijwilligers

Rolf van Kouwen; het is lastig om vrijwilligers te krijgen voor bestuurstaken. Men is wel bereid om incidenteel te helpen maar wil niet structureel voor een aantal jaren vastzitten aan bestuurstaken.

Opgemerkt wordt dat subsidieaanvragen nu allemaal lopen via het Centraal Subsidiebureau, is allemaal erg bureaucratisch en de beschikkingen laten erg lang op zich wachten. Verbetering is wel dat er dit jaar een formulier is waar de overeenkomst is vastgelegd tussen de aanvrager van de subsidie en de ontvanger van de subsidie. Dat ging in het verleden nog wel eens mis. Opgemerkt wordt dat er voorlopig niet verder bezuinigd wordt op de ondersteuning van de administratieve ondersteuner van de bewonersorganisaties.

Rolf merkt verder op dat de huidige regeling duurzaamheidsubsidie veel gedoe veroorzaakt. Het creëert veel papier en de rompslomp is groot. Dat stimuleert niet om in de wijk aan de slag te gaan met duurzaamheids-projecten. Lobke Zandstra adviseert om goed na te denken wat reëel is om te vragen en wat je nu precies wil weten. Lobke zal ook hier aandacht voor vragen bij de wethouder.

7. Buurtcentra moeten een veel prominentere functie krijgen ter verhoging van de participatiegraad van bewoners.

Het Piet Vink Centrum is net verbouwd tot een servicepunt XL waar bewoners met vragen eerst zelf aan de slag kunnen via de beschikbare computers en zo nodig hulp kunnen vragen aan de aanwezige professionals. Opgemerkt wordt dat de ontmoetingsfunctie in het centrum wel moet blijven. Wat goed is moeten we wel behouden. Voor de Curtiss Corner geldt dat we ook de weekenden willen benutten. Flexibiliteit in beheer moet er zijn. Geconstateerd wordt dat het gebruik van het centrum steeds beter is. Ook de bovenverdieping van het centrum wordt ten goede verbouwd, grote groepen kunnen er dan ook terecht voor bijeenkomsten. Karel van den Bogaard geeft aan dat ook de ruimtes van de kerk zijn te benutten.

8. Er komt geen uitbreiding van het stadsverwarmingsnet

Rolf van Kouwen; het Bewonersplatform Ypenburg is in overleg met Eneco en de gemeente over duurzame warmte. Op dit moment zijn 10.000 huishoudens aangesloten op het stadsverwarmingsnet. BPY heeft een convenant met Eneco, onderzocht wordt of de temperatuur op het net flink verlaagd kan worden, zodat alternatieve bronnen aangewend kunnen worden. De bedoeling is om met een aantal pilots te werken.

9. In sommige buurten van Ypenburg zullen parkeervoorzieningen en in- en uitstapmogelijkheden voor rolstoelgebruikers worden uitgebreid.

Afgehandeld zie bij verslag de punten 1-2 en 3.

10. Fietspad vanuit de wijk Bosweide langs de A4 en TNO richting centrum

Rolf van Kouwen; voor een goede aansluiting van het fietspad zou het hek van TNO 5 meter verplaatst moeten worden. TNO is daartoe niet bereid.

Lobke Zandstra; er komt een brug over de A4 en er komt een directe fietsverbinding naar het centrum. Realisatie duurt nog even dat houdt verband met de aanleg van de Rotterdamse baan.

Tot slot de vraag wat gaat er goed in Ypenburg?

Vanuit de kant van de raadsleden wordt geconstateerd dat de ervaringen met Ypenburg goed zijn. Lobke benadrukt dat er een hele eigen dynamiek in deze Vinexwijk is ontstaan, er beginnen ook tradities te ontstaan. Raadsleden geven nogmaals aan blijf op de deuren van de politiek kloppen, zeker als er geld te verdelen is. De sociale mix is een hele goede bijdrage voor het welslagen van de wijk. Nog een compliment aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

Advies is om een keer per jaar een overleg met de politiek te organiseren!

Heeft u naar aanleiding van dit verslag vragen of opmerkingen neemt u dan contact met ons op via  of bel 070-2052541

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn