Menu

Verslag BPY vergadering van 26 augustus 2014

BPY-foto-leden-2013.jpgHet BewonersPlatformYpenburg, kortweg BPY, behartigd de belangen van alle bewoners van Ypenburg. Afgevaardigden van alle bewonersorganisaties zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Het BPY onderhoudt goede contacten met de Stadsdeeldirecteur en overige organisaties en instanties die op Ypenburg werkzaam zijn.

 

Kennismaking: Er is kennis gemaakt met de nieuwe wijkmanager van VOOR Welzijn, Debbie Post en met Sanne de Kluijer van het Centrum Jeugd en Gezin. Twee belangrijke beleidsontwikkelingen worden gesignaleerd: Het Piet Vink Centrum wordt participatiecentrum waar meer hulpverlening en professionele zorgaanbieding beschikbaar komt door inschakeling van vrijwilligers. Op basis van keuzes van het stadsdeel wordt het professionele welzijnsaanbod steeds meer toegespitst op kwetsbare groepen met nadrukop ouderen en, in mindere mate, de jeugd. Dit zal in elk geval voor de inrichting van het gebouw tot veranderingen leiden. Of en in hoeverre de gewenste vrijwilligers beschikbaar komen is nog wel de vraag. De bewonersorganisaties zullen een probleemsignalerende rol kunnen hebben. Voor wat betreft het Centrum voor Jeugd en Gezin zal de nieuwe Jeugdwet er hopelijk vanaf 2015 toe leiden dat door een integrale aanpak de versnippering en langs elkaar heen werken tot het verleden gaan behoren

Rapportage: De rapportage van de projectleidster van het Project Ondersteuning Vrijwilligers met als resultaat dat ondersteuning bij het aantrekken van vrijwilligers in het kader van dit project niet geschikt is, wordt door het BPY voor kennisgeving aangenomen. Het BPY als platform van de besturen van de bewonersorganisaties lijkt beter te kunnen koersen op het completeren van besturen. Daarna kan of zou afvaardiging naar het BPY aan de orde kunnen zijn. Met het stadsdeel zal dit overlegd worden en bezien worden of hiervoor faciliteiten kunnen worden beschikbaar gesteld door het stadsdeel.


Politiek Debat: Het BPY heeft met genoegen kennisgenomen van de gezamenlijke actie van een groot aantal partijen in de raad ten gevolge van de conclusies van het Politiek Debat in februari van dit jaar. De antwoorden van het College zijn niet geheel bevredigend omdat veel zaken weliswaar positief benaderd worden maar zonder dat concrete toetsbare toezeggingen worden gedaan met een duidelijk tijdsperspectief. BPY zal hierover verstaan met de initiatiefneemster Lobke Zandstra van de PvdA Ter kennismaking en informatie-uitwisseling met de nieuwe Raad zal BPY één dezer maanden een excursie organiseren door de wijk. De beantwoording van de vragen treft u onder in dit artikel aan.


Eneco: Met betrekking tot Eneco wacht BPY de resultaten af van de inspecties van Eneco bij alle bewoners en de pilot waarmee extra beveiliging in de woningen worden beproefd. Voor de discussie over de tarieven zullen de resultaten uit het landelijk circuit -Vereniging Eigen Huis en de Minister van Economische Zaken-worden afgewacht. De positieve insteek van Eneco om mee te werken aan een onderzoek naar de haalbaarheid ven het benutten van alternatieve warmtebronnen, bijvoorbeeld van tuinders, met gebruikmaking van het warmtenet van Eneco wordt zeer gewaardeerd. Een intentieverklaring van BPY met Eneco is in voorbereiding. Bij de gemeente wordt subsidie aangevraagd.

Nieuwe website: De nieuwe website www.ypenburg.nu ziet er prima uit. In oktober zal met de redactie gesproken worden over de nieuwe ontwikkelingen en een concept redactiestatuut.


Wijknieuws: In Morgenweide is een groep enthousiaste mensen gestart met een buurtpreventieteam. De Bras/Biesland kan terugzien op een zeer succesvol openluchtconcert. In het kader van gezamenlijke ontwikkelingen met Delft en Pijnacker/Nootdorp zal een vertegenwoordiger van De Bras/Biesland participeren in de recent opgerichte Stichting Vrienden van het Hertenkamp in de Delftse Hout. Doel van de stichting is om zich in te zetten voor het behoud van het Hertenkamp. Een gerechtelijke uitspraak heeft bepaald dat naakt-recreëren is toegestaan in de Delftse Hout. Er ligt nu een uitspraak die toelaat dat overal waar mensen in badkleding recreëren en de omgeving en situatie dit toelaat, er naakt gerecreëerd mag worden. De Naturistenvereniging hebben daartoe de zaak tegen de gemeente gewonnen.

Beantwoording schriftelijke vragen.pdf Beantwoording schriftelijke vragen Gemeente nav politiek debat

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn