Menu

Overleg Eneco en BPY

bpy.jpgIn het kader van het periodiek overleg tussen Eneco en vertegenwoordigers van BPY is in maart 2014 tussen de business unit Eneco Warmte & Koude en bewonersplatform Ypenburg (BPY) een drietal overlegpunten aan de orde geweest. Daarover is kortgeleden de gemeente gei”nformeerd omdat dat deze gehecht is aan goede voortgang van de genoemde zaken.

De thema's waren:
1. Lekkages: er zijn diverse meldingen van lekkages en een grote lekkage in de kerstvakantie in een woning met stadsverwarming..
2. Beprijzing: met het oog op invoering van de warmtewet per 1-1-2014, waarbij bewoners hebben aangegeven welke prijzen zij redelijk achten als mede de onterechte huur van het tapwatertoestel hebben benoemd.
3. Verduurzaming van Ypenburg: BPY is tegenstander van het uitbreiden van de fossiele WKK Ypenburg en wil een mogelijkheid tot het zelf ontwikkelen van lokale duurzame bronnen die invoeden op het bestaande warmtenet.

Lekkages en beprijzing van warmte

Aangaande lekkages en beprijzing is door twee bewoners inmiddels een aparte stichting opgericht, in samenwerking met o.a. de Vereniging Eigen huis. De stichting heeft tot doel eventueel via een rechtsgang het niet-meer-dan-anders (NMDA) principe af te dwingen. De stichting staat juridisch los van Bewonersplatform Ypenburg. BPY onderschrijft het belang van een NMDA inzake beprijzing en veiligheid, maar onthoudt zich op deze punten even van input om dubbel werk te voorkomen.

Eneco heeft BPY toegezegd alle aansluitingen te zullen inventariseren. Er blijken veel klein en enkele grote lekkages. Een stippenkaart ontbreekt nog. Inmiddels is ca. 70% van de aansluitingen gecontroleerd. In de praktijk reageren bewoners niet altijd op het verzoek tot het maken van een meterkastinspectie. Omdat beide partijen vinden dat moet worden gestreefd wordt naar 100% inspecties heeft BPY toegezegd bewoners nog eens via Ypenburg.nu te wijzen op het belang van het maken van een afspraak voor inspectie met Eneco (op Ypenburg.nu of anderszins). Eneco benadrukt dat zij er van uit gaat dat na de inspecties volgens hen voldaan is aan de terecht te stellen veiligheidseisen.

Theo Barenbrug, tevens één van de initiatiefnemers van de stichting, overlegt met Eneco over een technische oplossing inzake beveiliging. In vier woning is een proefopstelling geplaatst om te bezien of een veiliger situatie in de woning kan worden gecreëerd.
Eneco beschouwt de proefopstelling voor meer veiligheid IN de woning als een extra, niet verplichte, service van Eneco daar Eneco zich voor een lekkage van de leidingen IN de woning niet verantwoordelijk acht.( vgl extra inbraakbeveiliging in de woning ) BPY is onverminderd van mening dat de beveiliging gelijk moet zijn aan die bij een NMDA woning. Tenzij iemand de hoofdafsluiter dichtdraait, stroomt bij lekkage in een woning aan een warmtenet de waterinhoud uit de volledige wijk van 80 °C in de woning.

Volgens Eneco is de veiligheidsoplossing voor rekening van de bewoner/verhuurder, die de technische uitvoering door het servicebedrijf van Eneco of een andere installateur kan laten uitvoeren; het is aan de eigenaar/verhuurder te beslissen of hij/zij deze extra veiligheid in de woning wil realiseren. BPY wacht eerst de rapportage af en zal daarna een standpunt bepalen.

Verduurzaming van Ypenburg

Ardo de Graaf heeft ( namens BPY) een presentatie gegeven met zijn analyse van de matige economische rentabiliteit van de WKK Ypenburg en de hoge energieverliezen van de huidige stadsverwarming. Bewoners keren zich inmiddels af van het net: zij sluiten zich aan bij een stichting die naar de rechter wil; anderen investeren in warmtepompen en energiebesparing om minder afhankelijk te worden van stadsverwarming. Dat is allemaal niet goed, uiteindelijk wordt namelijk het net minder benut, het moet niettemin op temperatuur worden gehouden, wat uiteindelijk zowel een publieke kapitaalvernietiging als nog steeds nadelig voor het milieu is. Het sleutelwoord is:
creëer bewonersparticipatie in de exploitatie van het net.
Het mes snijdt aan twee kanten wanneer bewoners eigenaar zijn en kunnen kiezen voor warmte uit hun eigen bron, analoog aan de 'postcoderoos' voor zonnepanelen. Binnen een warmte coöperatie kunnen bewoners andere prijzen laten gelden per bron en een andere tariefstructuur dan de Warmtewet nu voorschrijft (bijvoorbeeld prijsdifferentiatie tussen het vastrecht en het variabel tarief). Het voorstel van BPY is, kortom, om een bewonersincentive te creëren voor het gebruikmaken van warmte uit het warmtenet, met toevoeging van hernieuwbare bronnen. Het ontwikkelen van eigen bronnen vereist toegang tot het warmtenet als tweewegverkeer.

Eneco is aangenaam verrast door het idee van het invoeden van warmte op het net door bewoners en staat er positief tegenover. Tot nu toe heeft nog niemand hierom gevraagd en dit past helemaal in de manier waarop Eneco zich in de toekomst wil positioneren. Eneco geeft aan vanuit asset-management graag te willen meewerken aan een kleinschalige pilot in Ypenburg. Voor de pilot zullen middelen moeten worden gezocht. Afspraak is dat Ardo de Graaf en Angelique Kuut een voorzet maken om de intenties hierover op papier te zetten. Dat kan dat resulteren in een gemeenschappelijke intentieverklaring die ook aan de gemeente, als belangrijke subsidieverlener en stimulator van bewonersparticipatie bij energie besparings intiatieven kan worden voorgelegd .

Voorzitter BPY
maarten van muijen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn