Menu

Brief aan politieke partijen in navolging politiek debat

debat.jpgNa aanwezigheid van alle politieke partijen bij het politiek debat Ypenburg, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, heeft het BPY een brief aan de partijen verstuurd als herinnering aan de destijds behandelde thema's en de door hen ingenomen stellingen.

 

 

Aan: de haagse politieke partijen die aanwezig waren bij het debat in Ypenburg

Den Haag, 19 juni 2014

Geachte mevrouw, mijnheer.

Tijdens de politieke avond die wij op 27 februari j.l. in Ypenburg georganiseerd hebben is, zoals u weet, een aantal stellingen aan de orde geweest over zaken die ons hoog zaten en zitten. Tot ons grote genoegen is toen door de meesten van u, een voor ons gunstige opvatting en stellingname gekozen bij de meeste voorgelegde stellingen. Aan het eind van de avond hebben we u toen aangekondigd dat wij u na de verkiezingen graag aan uw woord zouden gaan houden. Nu het concept Collegeprogramma binnenkort aan de orde komt in de Raad willen wij u nog graag een keer aan de genoemde thema's herinneren. Ons verzoek is of en zo ja wanneer en hoe, u er voor gaat ijveren onze punten te realiseren zo deze al niet in het Collegeprogram verdisconteerd zijn.

De thema's waren :
Parkeren:
-Uitbreiding P+R bij NS Station Ypenburg;
-Op een aantal plaatsten meer mogelijkheden realiseren voor in- en uitstapmogelijkheden voor invaliden/rolstoelgebruikers;
-Wegnemen parkeerdruk in verschillende wijken door betere benutting van vrijwel leegstaande parkeergarages;

Fietsen
- Het fietspad in Bosweide langs de A4 wordt verlengd tot de het Valutapad (van Bosweide achter TNO en langs de A4 );

Winkelcentrum Ypenburg
- De aantrekkelijkheid van het winkelcentrum Ypenburg wordt vergroot door leegstand te beheersen, de variatie te vergroten en de omgeving te verfraaien;
graag attenderen wij u in dit verband op een afstudeerscriptie van Charissa Telgt
zie onderstaande website:
http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A59be4fdf-09e8-4247-b787-4085277edb58/
Hierin o.a. door een andere inrichting van de wijk op drie knooppunten de aantrekkelijkheid aanmerkelijk kan worden vergroot;

Infrastructuur ,milieu en duurzaamheid
- De doorstroming op doorgaande/rondwegen moet worden vergroot;
- Er moeten meer maatregelen komen voor fijnstof reductie;
- bewoners initiatieven voor het realiseren van alternatieven voor stadsverwarming zullen meer ondersteund worden; geen uitbreiding van de WKK centrales in Ypenburg

Leefbaarheid en sociale cohesie
- De reductie van budgetten voor administratieve ondersteuning van bewonersorganisaties wordt beëindigd cq de gemeente neemt een deel van dit soort werkzaamheden voor haar rekening;
- De buurtcentra moeten een veel prominenter positie krijgen ter verhoging van de participatiegraad van de bewoners;
- Ook in Ypenburg moeten jongeren zelfstandig kunnen (blijven) wonen, daartoe zal meer zelfstandige woonruimte worden gerealiseerd;

Wij zijn erg benieuwd naar uw antwoorden.

Bij voorbaat erg veel dank.

Met vriendelijke groet,
Maarten van Muijen, voorzitter vereniging BPY

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn