Menu

Verslag BPY vergadering van 27 mei 2014

Foto_BPY.jpgOntwikkelingen met betrekking tot de Rotterdamse Baan: De ontwikkelingen worden besproken in de oktobervergadering. Daarbij zal aanwezig zijn Lia Bos, communicatiemedewerker.

Heliplan: Op 6 juni wordt met de vertegenwoordiger van Heliplan gesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot helicopterlandingsmogelijkheden en-plannen op Ypenburg.
Grondwaterpeil: De actie van Bezuidenhout naar de gemeente om beter onderzoek te doen naar het grondwaterpeil wordt vanuit Ypenburg niet ondersteund omdat bij ons vooralsnog geen problemen zijn gesignaleerd.
 
Projectgroep Mobiliteit en infrastructuur: het voorstel daartoe van bestuurslid Jan den Blanken wordt overgenomen. Dat betekent dat publiciteit zal worden gegeven aan dit voornemen van BPY via de pers en website; in de oktobervergadering van het BPY zal er een thema-avond kunnen zijn over dit onderwerp inclusief de parkeerproblematiek om dit samen te organiseren met het stadsdeel.
 
De Toekomst van VINEX locatie Ypenburg: Zo heet de afstudeerscriptie van de vorig jaar afgestudeerde stedenbouwkundige Charissa Telgt. Vanuit het gezichtspunt van beleving en sociale veiligheid verzorgde zij een zeer interessante en bovendien boeiende presentatie waarbij prikkelende ideeën over het verlevendigen van de wijk vanuit drie kerngebieden werden belicht; het BPY heeft toegezegd bij het stadsdeel aan te kaarten om deze presentatie opnieuw te geven, ook voor de stadsdeelmedewerkers als aanzet voor verdere discussie.
 
Periodiek overleg met de stadsdeeldirecteur: De volgen de punten worden geagendeerd: - de gevolgen van het college akkoord voor de bewoners (organisaties ) - de themabijeenkomst "Parkeren" - de rol van de bewonersorganisaties bij de subsidieaanvragen van individuen en groepen – heliplan - aanpak project vrijwilligers - de infrastructuur van het evenemententerrein
 
Hart voor Ypenburg: Besproken is het projectvoorstel van de projectgroep inzake de werkloosheidsproblematiek " werk en inkomen" de gedachte om aandacht te besteden aan deze ook indringende problematiek op Ypenburg wordt omarmd zij het dat gevraagd wordt nog eens goed te bezien of deze aanpak de beoogde doelgroep bereikt en of voldoende geborgd is dat er een follow up kan worden gegeven na de bijeenkomst. Daartoe wordt in overweging gegeven professionele organisaties bij de organisatie te betrekken en vervolgens ook verantwoordelijkheid te laten nemen voor vervolgstappen. Uitstel van de bijeenkomst kan daarom onvermijdelijk zijn.
 
Duurzaamheid/energiebesparingsactiviteiten: Voor verschillende kleinere activiteiten in de Bras/Biesland en Bosweide zijn vervolgsubsidies verkregen. Inzake het grotere project "Warmtebedrijf" is eind vorig jaar door Ardo de Graaf gerapporteerd. Omdat er door omstandigheden niet in alle opzichten voldaan is aan alle formele condities wordt alle subsidiegeld nu teruggevorderd terwijl dit al uitgegeven is. Wij wachten de uitspraak van de bezwarencommissie af.
 
Politiek debat: Zodra het nieuwe collegeprogramma bekend is zullen wij de politieke partijen vragen op de vervolgacties op de uitspraken tijdens het debat.
 
Werven van vrijwilligers: de gemeente/stadsdeel heeft het BPY aangeboden pilotproject te zijn in een systematische aanpak en ondersteuning om beter geëquipeerd te worden in het houden en werven van vrijwilligers.
 
Waterfestijn 2014: Het BPY constateert dat het Waterfestijn wederom een groot succes was, niet alleen dankzij het mooie weer maar ook door de goede samenwerking met Rotary Rijswijk-Ypenburg. Deze succesformule willen wij graag handhaven. De projectgroep Waterfestijn zal een dankbrief ontvangen.
 
Nagekomen bericht: Het bestemmingsplan Rotterdamsebaan is ter inzage op de website www.denhaag.nl/bestemmingsplannen
digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur) In de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder plan ID NL.IMRO.0518.BP0235ZRotterdambn-50VA

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn