Menu

Verslag vergadering Bewonersplatform Ypenburg van 30 oktober

 

Door Dick Muijs.

 

Periodiek overleg met Stadsdeeldirecteur: Het BPY gaat aan de orde stellen dat het aantal vrijwilligers op Ypenburg groeit ; de wethouder is daar ook erg positief over. Maar dat betreft NIET vrijwilligers voor meer bestuurlijk werk administratieve - en financiële ondersteuning. Het subsidiebeleid zou veel meer aandacht moeten hebben voor het creëren van mogelijkheden voor financiële ondersteuning van dit soort functies- nu is het omgekeerde het geval- omdat daarmee de aantrekkelijkheid van het overige vrijwilligerswerk toeneemt en dan ook weer makkelijker mensen te vinden zullen zijn voor algemene bestuursfuncties.

 

Overname Website Ypenburg.nu: Het BPY heeft ingestemd deze website over te nemen van Stichting Wijkportaal die voornemens is in liquidatie te gaan omdat het bestuur en webmaster ermee ophouden. Het BPY zal de nodige inspanningen plegen om de financiering rond te krijgen en een aantal webjournalisten als vrijwilliger te werven. De commissie Nieuws en PR zal nauw gaan samenwerken met deze ‘dragers’ van het web. De technische ondersteuning zullen wij blijven inkopen.

 

Politiek Debat: De datum voor dit debat is vooralsnog vastgesteld op dinsdag 25 februari 2014. De commissie van voorbereiding verzamelen nog ideeën voor de politieke stellingen.

Hart voor Ypenburg: Het BPY zal in de vergadering van november de balans opmaken van de activiteiten en de resultaten van het project Hart voor Ypenburg zodat beslissingen kunnen worden genomen over de toekomst. In de bijeenkomst van 7 november moet duidelijk worden welke van de verschillende projecten levensvatbaar zijn en het verdinen te worden gecontinueerd. Er is-met dank-veel inzet gepleegd door een beperkt aantal mensen.

 

Reorganisaties BOOG: Het BPY is bezorgd over de gevolgen van de reorganisaties bij BOOG in de nieuwe welzijnsorganisatie. Onduidelijk is of en zo ja op welke wijze de continuïteit van de inzet van de eigen ondersteuner zal worden gegarandeerd.

 

Kerstactiviteiten: De commissie Kersactiviteiten is volop bezig met de voorbereiding Kerstboomplaatsing op het zeehondenpleintje, kinderactiviteiten en andere gezellige zaken. De commissie onderzoekt de mogelijkheid om meer subsidie te krijgen.

 

Parkeren/bestemmingsplan Rotterdamse Baan: Het BPY heeft contact gehad met ‘Het Spui’ over een aantal thema’s:

 

  1. De verkeersdoorstroming van en naar Ypenburg over de Laan van Hoornwijck als gevolg van het versmallen van de Hoornbrug en Haagweg voordat de Rotterdamse Baan gereed is. De gemeenten Den Haag en Rijswijk doen daar veel te laconiek over.
  2. De parkeerproblematiek op Ypenburg. Het is onverteerbaar dat in een aantal parkeergarages veel niet benutte ruimte is terwijl anderzijds er steeds meer parkeerproblemen ontstaan. Het BPY vindt het onaanvaardbaar dat de gemeente niets zegt te kunnen doen omdat het om privé garages gaat. Het BPY is van mening dat, ook als er geen juridische middelen zijn om de eigenaren te dwingen de garages open te stellen tegen een bescheiden tarief, dan nog zijn er andere wegen on deze tot een andere houding te brengen.
  3. De P&R bij station Ypenburg is nu al regelmatig overvol. Het moet toch mogelijk zijn deze uit te breiden zolang de niet benutte ruimte, ook op het GAVI terrein, beschikbaar is. Ook het parkeerterrein bij het Hofbad is geregeld overvol.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn