Menu

Notulen BPY-vergadering d.d. woensdag 23 februari 2011


1.            Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

Bew. Org. Singels heeft een nieuwe afgevaardigde voor het BPY gevonden.

Mededeling Stadsdeelkantoor: stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers gaat Ypenburg verlaten. Zij zal  haar functie voortzetten in stadsdeel Segbroek. Er wordt een interne sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe stadsdeeldirecteur Ypenburg. De voorzitter zal mw. Schippers een dankbericht sturen. Actie Voorzitter


 

De vinex-wijken zijn negatief in het nieuws geweest. Dit zal onder agendapunt 12 worden besproken.

 

2.            Notulen en actiepuntenlijst vorige vergadering 26.01.11

Tekstueel:

Pag. 3, 5de alinea : wijzigen in …. maar de sfeer niet goed was

Pag. 4, 7de alinea: wijzigen in … de bestuursleden van De Bras en Biesland hebben een concept “lokale burger- en bewonersparticipatie”. Zij mailen deze naar de vertegenwoordiger van het SDK.

N.a.v.:

pag 2. punt 3: het bestuur van Morgenweide is per mail geïnformeerd dat tram19 m.i.v. 11-12-2011 een halte bij De Reef heeft. De voorzitter dankt het bestuurslid voor zijn inspanningen om dit voor elkaar te krijgen.

Pag. 6. Punt 13 3de alinea: De informatieavond voor de bewoners van de Hopmanstraat is goed bezocht. Er is een analyse gemaakt van de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht. Op 5 april vindt er een vervolgavond plaats. Ook die is alleen bestemd voor de bewoners van de Hopmanstraat.

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.

Actiepunten:

Afgehandelde actiepunten zijn nummers:

75, 80, 86, 96, 102, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 113.

Openstaande actiepunten zijn nummers:

46, 47, 82, 97, 101, 103, 108, 109, 111.

Mbt punt

46: voorstel fietstocht met politici wordt in maart-vergadering gedaan

47: De adm. Ondersteuner overlegt met het Wijkportaal over het opzetten van een digitaal archief

86: op maart-agenda: -  formalisering van de Stichting Evenementen Ypenburg,

-     Interne volmachten voor het stemrecht binnen de Vereniging BPY doornemen. Actie Adm. ondersteuner

104: zodra de nieuwe communicatiematrix is ontvangen, wordt deze aan de BPY-leden gemaild.

105: De organisatie van het Waterfestijn maakt gebruik van het Crowniesproject. Twee groepen jongeren, begeleid door St.Vóór, zullen hand en spandiensten gaan verrichten op 29 mei. Het bestuurslid van Morgenweide zal informatie over het project naar het SDK mailen. Actie Bosweide

106: De opslag voor de tenten moet geregeld zijn voordat deze worden aangeschaft. De adm. ondersteuner vraagt St. Vóór naar de mogelijkheid van opslag op het secretariaat van het BPY. Het bestuur van Morgenweide neemt contact met Henk Kronenberg op. Actie Morgenweide/adm.ond

B.o. Bosweide vindt dat er vooraf een procedure moet worden opgesteld over hoe wordt omgegaan met elkaars tenten en hoe te reserveren enz. Hij stelt dit op schrift. Actie Bosweide

 

3.            Barbara Berger

Barbara Berger, werknemer van het gemeente museum, komt iets vertellen over het project voor Ypenburg/Leidschenveen van het gemeentemuseum. In navolging van andere stadsdelen wordt in Ypenburg/Leidschenveen van 1 april tot 1 oktober het project gestart waarbij bewoners van dit stadsdeel gratis toegang tot het gemeente museum hebben.

Mw. Berger is op zoek naar de beste manier om met wijkbewoners in contact te komen om hen uit te nodigen. Er worden sleutelhangers uitgedeeld die het toegangskaartje vertegenwoordigen. Niet alleen individuele wijkbewoners kunnen aan het project deelnemen; deelname kan ook in groepsverband. Het gemeentemuseum regelt dan busvervoer. Ook voor familie-uitjes, verjaardagspartijtjes, burendagen, enz. kunnen bewoners gebruik maken van de gratis toegang. Er worden ook workshops en rondleidingen aangeboden voor groepen van ongeveer 10 personen. Mw. Berger mailt alle informatie over het project naar het secretariaat. Zij vraagt het BPY om medewerking bij de p.r. en nieuwsbekendheid. Het BPY biedt aan om via de redactie artikelen in De Eendracht, website en muurkrant te plaatsen. De b.o.’s zullen de informatie meenemen naar hun achterban en zorgen voor verspreiding van de sleutelhangers in hun wijk.

Het aantal stuks is :

Waterwijk, 1750; Morgenweide 2000; De Bras/Biesland: 2000; Bosweide: 675; Singels nog niet bekend. Barbara zorgt ervoor dat de sleutelhangers voor de vergadering van 30 maart zijn afgegeven op het secretariaat BPY.

Op 15 juni en 15 september is er een avondopenstelling voor de bewoners van LeYp. Op 9 april is Barbara in de Bieb met een drankje en vertier ter promotie van het project. Barbara wordt uitgenodigd om tijdens het Waterfestijn op 29 mei een promotiestand neer te zetten, zij maakt daar dankbaar gebruik van. Tenslotte vraagt zij allen om goede tips ter promotie van het project aan haar te mailen.

 

4.            Binnengekomen post

De postlijst wordt ter kennisneming aangenomen.

 

5.            concept commentaar op het verslag Stadsdeelkantoor samenspraakbijeenkomsten 2010

Biesland heeft het concept besproken. Het bestuur mailt de kanttekeningen. De voorzitter zal ze verwerken en vervolgens de definitieve versie mailen aan het Stadsdeelkantoor. Actie vz & Biesland

 

6.            stand van zaken oprichting Vereniging BPY

Alle formulieren voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn na ondertekening opgestuurd. Vandaag zijn de laatste volmachtformulieren getekend ontvangen. De adm. ondersteuner zal ze naar de notaris sturen, waarna de acte van oprichting van de Vereniging BPY kan passeren en deze een feit is.

 

7.            Financiële afhandeling nieuwjaarsreceptie

De uitgaven zijn hoger geworden dan het budget. Afgesproken wordt dat voortaan in zo’n situatie vooraf contact met de penningmeester wordt opgenomen voor een fiattering van overschrijding van het budget.  Nu wordt de € 180,-- overschrijding uit het batig saldo 2010 van het BPY bekostigd. De totale kosten voor de nieuwjaarsreceptie van 23 januari 2011 bedragen € 930,--.

 

8.            financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011

Het financiële jaarverslag 2010 wordt met dank aan de adm. ondersteuner goedgekeurd en als definitief aangenomen.

 

M.b.t. de begroting 2011 ondersteuningsbudget:

BWI Waterwijk wil de uren administratieve ondersteuning verminderen naar 40 uur op jaarbasis. Daardoor gaan er 40 uur terug naar de ondersteuning aan het BPY. De adm. ondersteuner zal dit verwerken in de administratie van St. Boog en zoekt een oplossing om deze extra BPY-uren te leveren. De adm. ondersteuner kan ze niet zelf leveren omdat haar contracturen allemaal al vol zijn gepland. Ook zal zij bij de projectleiders navraag doen naar de projectomschrijving over de levering van 31 uur adviseursuren die aan De Kaden zijn toegezegd.  ActieAdm. Ondersteuner

 

Eigen bijdrage b.o.’s:

Vastgesteld wordt dat Morgenweide/De Kaden voor de eigen bijdrage één zijn.

Er zit een gat in de begroting omdat de nieuwjaarsreceptie 2011 € 180,-- duurder is uitgekomen dan begroot. Nu zal op de begroting van 2011 het verhoogde bedrag van € 930,-- worden opgenomen. De nota van het servicecontract van St.Vóór is in 2010 niet ontvangen en niet betaald. In de begroting van 2011 wordt rekening gehouden met de nota over 2010 en een nota over 2011.

Besloten wordt dat de eigen bijdrage van de b.o.’s voor 2011 herzien wordt en daardoor

bedraagt: € 500,--. De adm. ondersteuner zal de begroting 2011 aanpassen, daarin omschrijven waarom de eigen bijdrage is verhoogd en de nota’s naar de b.o.’s sturen. Actie adm. ondersteuner.

De inning van de eigen bijdrage aan het Waterfestijn ad € 250,-- zal op een later tijdstip plaats vinden.

 

9.            voorbereiding jaarverslag BPY 2010 en werkjaarplan 2011 BPY

Er zijn concepten opgesteld. In de maart-vergadering zullen deze behandeld worden. De adm. ondersteuner zal dit agenderen. Actie Adm. ondersteuner

 

10.          Waterfestijn 2011-02-24

Ondanks dat er vanuit het project Crownies hulp wordt ingekocht, blijft het noodzaak dan vanuit iedere b.o. minimaal 2 personen helpen op 29 mei.

Om voor subsidie van het SDK in aanmerking te komen is het een voorwaarden dat de b.o.’s een financiële bijdrage leveren aan het festijn. In de voorgaande vergadering is besloten dat dit voor iedere b.o.  € 250,- zal zijn. De adm. ondersteuner stuurt tzt nota’s naar de bo.’s. Actie Adm. onderst.

De voorzitter vraagt aan de vertegenwoordiger van het Stadsdeelkantoor wanneer het SDK antwoord geeft op de subsidieaanvraag. Deze antwoordt dat de inventarisatie van alle festiviteiten in Ypenburg ontvangen is. Er wordt nu gekeken hoe de subsidiegelden verdeeld gaan worden. Uit het stadsdeelbudget moeten ook de festiviteiten in Leidschenveen worden gesubsidieerd. Hij verwacht in de maart vergadering helderheid te kunnen geven. Er moet nog wel, uiterlijk eind maart, een officiële subsidieaanvraag voor het Waterfestijn op het SDK ingeleverd worden. Actie: secretaris St. Evenementen Ypenburg

De adm. ondersteuner adviseert de secretaris om ook een straatfeestsubsidie bij de gemeente aan te vragen voor het Waterfestijn. Actie secretarisSt. Evenementen Ypenburg

 

11.          Aktieplan Ypenburg 2011 van St.Boog

De voorzitter vindt het plan een serieuze poging om de werkzaamheden te omschrijven en in kaart te brengen. Aan het eind van het jaar kan bevraagd worden of de indicatoren gehaald zijn. De voorzitter zal zeker bezwaar maken tegen de visie op pagina 7: dat “in Ypenburg wordt toegewerkt naar één wijkbrede bewonersorganisatie”. B.O. Morgenweide heeft bezwaar tegen de onjuiste stelling op pagina 6 dat het bestuur van Morgenweide enkel gebruik wil maken van een administratief ondersteuner. Het bestuur heeft geen behoefte aan a.o.-ondersteuning.

Stg. Boog heeft toegezegd dat de terugkoppeling van hun inzet zal plaatsvinden in de vorm van een kopie van de kwartaalrapportage aan het Stadsdeelkantoor, die de opdrachtgever is. Besloten wordt dat Lodi van Brussel niet wordt uitgenodigd om het Aktieplan toe te lichten in een BPY-vergadering.  

 

12.          Aandachtspunten

a.            TNO-terrein

b.o. Bosweide heeft twee lijnen uitstaan:

-              Hek verplaatsen zodat meer groen openbare ruimte wordt (tijdelijke oplossing)

-              met Vlietland Groen samenwerken aan een definitieve oplossing  hoe het terrein na vertrek van TNO als groengebied te behouden voor de wijk. Een bestuurslid van BO Bosweide wordt de BPY-contactpersoon en coördinator voor TNO-zaken.

b.            Helihaven

Er is door heli-tax een vergunning aangevraagd voor vluchten van en naar Ypenburg. Deze voldoet aan de door de provincie gestelde eisen en criteria. Er is door buurtgenoten fel gereageerd tegen het afgeven van de vergunning. Het BPY houdt de vinger aan de pols om na te gaan dat de regelgeving strikt wordt nageleefd. De voorzitter vraagt een bestuurslid van De Bras of hij de BPY-contactpersoon en coördinator voor Helihaven-zaken wil zijn. Actie Voorzitter

c.             Geluidswal

Er is een kort verslag van de bijeenkomst met St. Elementree van 7 februari j.l. ontvangen.

Anke de Hoop heeft met dhr. Koudstaal, projectleider, gesproken over zijn aanwezigheid bij BPY op 30 maart a.s. Hij heeft daarop positief gereageerd en aangegeven dat hij graag iemand van de TU Delft een toelichting wil laten geven op het project “fijnstof afvangen op de wal”. In de maart

BPY-vergadering zullen naast bovengenoemde personen ook Anke de Hoop en Ivo Elk aanwezig zijn. ActieAdm. ondersteuner

d.            Vlietland Groen

Er is een hoorzitting geweest inzake het bezwaar tegen de afwijzing overkluizing A-4. De voorzitter en een bestuurslid van Bosweide zijn er naartoe geweest. De gemeente heeft een mager argument gegeven waarom de subsidieaanvraag is afgewezen. Over 6 weken is de uitspraak van de hoorzitting.

De voorzitter is BPY-contactpersoon en coördinator voor Vlietland-Groen-zaken.

e.            Stadsverwarming

Laatste stand van zaken: na grondig onderzoek is gebleken dat de tarieven van Eneco waarschijnlijk niet gunstiger worden, misschien wel hoger. Dat betekent frustratie voor de mensen die zich jarenlang hiervoor hebben ingezet. Voorstel is om, als Ardo de Graaf resultaten heeft van het project warmtepompen, hem voor een BPY-vergadering uit te nodigen.

f.             vinex-wijken negatief in het nieuws

De aanwezigen vinden het jammer dat door een publicatie de beeldvorming van Ypenburg negatief is. Er wordt gediscussieerd of er in de media door het BPY tegengas gegeven moet worden op het artikel. Het gros van de bewoners van Ypenburg is trots op de wijk en vindt het er prettig wonen. Uiteindelijk wordt besloten niet op het artikel in te gaan en ook verder niet te reageren. De voorzitter was benaderd door De Eendracht voor een interview. De redactie van de Eendracht zal doorgeven dat er geen interesse in een “tegengas”-artikel is. Actiebestuur Morgenweide

g.            Rotterdamse Baan

Mark Frima heeft aangeraden om de nieuwe tekeningen goed te bekijken en de ontwikkelingen op de voet te volgen. De laatste tekeningen laten een plan zien waarin alle verkeer Ypenburg in wordt geleid waardoor de Laan van Hoornwijck helemaal zal dicht slibben. Lobke  Zandstra (PvdA) zal in de commissie hierover vragen stellen. De vertegenwoordiger van het SDK zegt dat Ronald Vermeulen van de gemeente ook op de hoogte gehouden wil worden. De voorzitter zal hem mailen. Actie vz

 

h.            parkeren bij station Ypenburg

Als gevolg van het openen van de nieuwe kantoorpanden worden nog meer parkeerproblemen verwacht. De panden hebben wel parkeergarages, maar die zullen niet voor alle medewerkers toegankelijk zijn. Ondanks dat er momenteel een tijdelijke parkeersituatie rond het station is, blijft het een groot probleem dat snel dient te worden opgelost. Een bestuurslid van Biesland zal dit binnenkort met iemand van Pro-Rail, die in Biesland woont, bespreken.

13.          Nieuws uit de bewonersorganisaties

Biesland heeft op 9 maart a.s. haar ALV. Het bestuur zal een paar acties in gang zetten om meer vrijwilligers te werven voor de bewonersvereniging. Het bestuur vindt dat een vrijwilligersbestand van 25 mensen te weinig is voor een wijk met ongeveer 500 woningen. Bestuursleden van de andere b.o.’s vinden dat Biesland zich met zoveel vrijwilligers rijk mag prijzen. Binnen de andere b.o.’s zijn procentueel niet zoveel vrijwilligers actief voor hun wijk. Hoewel het bestuur van Biesland het grappig vindt dat hun idee dat ze met te weinig vrijwilligers moeten werken, wordt omgezet in een gevoel dat er juist veel bewoners betrokken zijn, gaat de wervingscampagne door.

Morgenweide heeft op 8 maart ALV. Ook hun bestuur is bezig een wervingscampagne voor vrijwilligers te organiseren. Op zaterdag 27 augustus is het groot feest ter ere van het 10-jarig bestaan. In het winkelcentrum wordt de plaats van de oude Hema ingenomen door Barry’s Wheelershop.

Bosweide heeft op 16 maart hun ALV, voorafgaand door een informatieavond van de politie inzake beveiliging en anti-inbraak. Een van de vrijwilligers van b.o. Bosweide stopt met haar werk voor de bewonersorganisatie. Daarbij ontstaat en vacature voor de contactpersoon voor nieuws en pr. Er wordt gezocht naar een vervanger.

Waterwijk. De ondersteuningsuren zijn al onder punt 8 aan de orde gesteld.

De adm. ondersteuner zal een collega informeren. ActieAdm. ondersteuner.

Het bestuur van Morgenweide zal bij De Kaden informeren of zij 40 uur a.o.-ondersteuning willen hebben. Actie bestuurder Morgenweide

 

Doordat de politie in Waterwijk een soortgelijke actie als in Bosweide houdt, zijn er slechts 2 buurten in Ypenburg die informatie krijgen. De vertegenwoordiger van het SDK zal dit bij de politie navragen. Actie SDK

De voorzitter zal de door de politie verspreide flyer naar het secretariaat mailen, zodat deze doorgemaild kan worden naar Waterwijk om te bekijken of het om dezelfde actie gaat. Actie vz

 

14.          terugkoppeling uit de vergadering van de contactgroep Nieuws en PR Ypenburg

De contactgroep is wederom bij elkaar geweest. Er was nu ook een afgevaardigde van Singels aanwezig. Hierdoor zijn alle b.o.’s vertegenwoordigd in de contactgroep. Inmiddels werken alle drie de muurkranten. De voorzitter vraagt de b.o.’s met klem al hun nieuws en activiteiten via de contactpersoon te laten publiceren op de muurkrant en website en voor de overige media via de redactie. De mediamatrix zal aan de b.o.’s gemaild worden.

 

15.          Rondvraag

Naar aanleiding van de discussie in agendapunt12.fwordt overwogen om een symposium met politici te organiseren met als titel “Ypenburg over 5 jaar”. Wat zijn de ideeën om de kleuters van nu, die de jongeren van de toekomst zijn, aan te bieden aan cultuur, sport en vermaak in hun woonwijk. Hen betrekken en te enthousiasmeren voor hun woonwijk en activiteiten zodat daarbij overlast tot een minimum wordt beperkt. “Je moet jongeren eerst iets bieden, voordat je ze kunt verbieden”.

In de BPY-vergadering van april wordt dit idee verder uitgewerkt en wordt uitgezocht of het samen met het Stadsdeelkantoor georganiseerd kan worden. Actie Adm. Ondersteuner: agenderen in april

 

16.          Sluiting en vaststelling volgende vergadering.

De voorzitter is afwezig tijdens de vergadering van 30 maart. Een bestuurslid van Biesland zal dan voorzitten. De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

Op de agenda van de maart vergadering o.a.:

- Uitreiking van de definitieve oprichtingsstatuten Vereniging BPY, officieel moment!!

- fietstocht met politici en gemeenten

- volmachten voor stemming bij afwezigheid in Vereniging BPY

- formalisering St. Evenementen Ypenburg

- subsidie SDK voor Waterfestijn 2011

- Project Geluidswal, afvangen van fijnstof. Gasten: Anke de Hoop, dhr.Koudstaal,

  iemand van TU-delft.

01.03.2011/ st.boog.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn