Menu

Notulen BPY-vergadering d.d. woensdag 26 januari 2011

----------------------------------------------------------------------------------

1.         Opening en  mededelingen

Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de wethouder hartelijk welkom. De voorzitter licht de organisatiestructuur van het BPY toe waarin de b.o.’s van Ypenburg zich hebben verenigd. Want ondanks dat zij hechten aan hun autonomie, vinden zij het  belangrijk Ypenburg-brede zaken gezamenlijk aan te pakken. Dat belang uit zich in het feit dat de bo.’s het BPY van inkomsten voorziet. Ieder neemt een vijfde deel van de, door hen goedgekeurde begroting, voor zijn rekening.


De reguliere ondersteuningssubsidie is daarentegen in het geheel ondergebracht bij het BPY. De b.o.’s kunnen daaruit een claim doen. Waterwijk en Singels maken hiervan (tijdelijk) voor resp. 80 en 60 uur gebruik. Het BPY krijgt 742 uur administratieve ondersteuning geleverd. Het resterende budget (31 uur) wordt ingezet op adviseursuren voor het opzetten van bewonersparticipatie in De Kaden.

Na de inleiding en het voorstelrondje krijgt de wethouder het woord.

2.         Kennismaking met wethouder Ingrid van Engelshoven

De wethouder zegt dat er tijdens de stadsdeelbezoeken veel uitleg gegeven is over de plannen m.b.t. de nieuwe subsidiering bewonersorganisaties die vanaf 2012 zal gelden. Dat gaat zij vanavond niet herhalen. Het nieuwe beleidskader wordt nu verder uitgewerkt en bij de gemeenteraad neergelegd.

Belangrijke thema’s voor de bewonersorganisaties die passen in het beeld waar de wethouder voor openstaat zijn:

-          belangenbehartiging van bewoners,

-          ruimtelijke ordening in een wijk als één van de kerntaken van een b.o.,

-          leefbaarheid en samenhang in een wijk,

-          festiviteiten om de onderlinge contacten van bewoners te bevorderen.

De b.o.’s zullen vanaf 2012 een basissubsidie ontvangen en daarnaast voor alle activiteiten een activiteitensubsidie moeten gaan aanvragen. De vanzelfsprekendheid dat b.o.’s subsidie ontvangen, zal er niet meer zijn; er moet wat voor worden gedaan, aldus de wethouder. De activiteitensubsidies worden aangevraagd op het Stadsdeelkantoor. Subsidiepotten zoals “een miljoen voor groen”, burgerschapsfonds, enz. worden samengevoegd en gedeconcentreerd bij de Stadsdeelkantoren neergelegd. Dit budget is niet alleen beschikbaar voor de bewonersorganisaties, maar ook voor andere actieve groepen die binnen de doelstellingen een aanvraag doen. Het stadsdeelkantoor staat dichter bij de bewoners en kan bovendien beter besluiten nemen over de honorering van aanvragen. Voor actieve bewoners(organisaties) zal er niet zoveel veranderen. Hun aanvraag zal waarschijnlijk toegekend worden als deze binnen de doelstellingen valt.

In de BPY vergadering van maart geeft het stadsdeelkantoor meer uitleg over de nieuwe manier van aanvragen, subsidiëring en de bezuinigingen (procedure, acties n.a.v. bustoer, keuzen nieuwe planperiode).


Wat vindt de wethouder van de organisatiestructuur van het BPY

De wethouder antwoordt dat het zeer slim is om de krachten van de b.o.’s te bundelen in een Platform om Ypenburg-brede zaken aan te pakken. Daarbij vindt zij de website Ypenburg.nu goed overzichtelijk. De voorzitter vraagt de wethouder om als gemeente mee te denken met het BPY. Als het BPY nog succesvoller wil werken, moet het nog meer uitgroeien tot een volwassen organisatie en dat proces moet ondersteund worden. De voorzitter vult daarbij aan dat een onafhankelijk voorzitter en een volledige administratieve ondersteuner daarin onontbeerlijk is.


Participatieverordening

De wethouder zegt het belangrijk te vinden dat, waar mogelijk, bewoners vroegtijdig worden geïnformeerd en geraadpleegd. Zij wil dit zo ruim mogelijk gaan opzetten en inzichtelijk maken naar een voorbeeld van Utrecht en Breda. Ze hoopt dat de bewoners de rol om te participeren oppakken, want de wethouder wil hen die ruimte geven. Het bestuurslid van De Bras pleit ervoor dat bewoners eerder betrokken worden bij plannen en gemeentelijke nota’s. Het is te vaak gebeurd dat de hulp van de rechter nodig was om plannen gecorrigeerd te krijgen, met als voorbeeld de Heli-haven. 


De voorzitter noemt het overleg met stadsdeelwethouder Smit een goed voorbeeld van bewonersparticipatie. Daar zijn positieve zaken uitgekomen. De wens om van de zomer te kunnen zwemmen in de Blauwe Loper lijkt nu dichterbij te komen. Ook zijn er positieve signalen n.a.v. vergaande overleggen met Haaglanden over een halte bij De Reef van tramlijn 19.


De voorzitter dankt de wethouder hartelijk voor haar kennismakingsbezoek aan het BPY. Hij hoopt dat zij een positief beeld heeft gekregen van hoe de bewoners in Ypenburg georganiseerd zijn en participeren en dat dit binnen de plannen voor het nieuwe subsidiebeleid, resulteert in een maatwerksubsidie voor Ypenburg. Zodat alle goede activiteiten in de toekomst ook kunnen worden georganiseerd met het huidige aantal ondersteuningsuren voor een administratief ondersteuner.


 

3.        Notulen en actiepuntenlijst BPY-vergadering 24 november 2010

Inhoudelijk:

N.a.v. pag. 1 punt 1: bij b.o. Singels heeft zich een geïnteresseerde bewoonster gemeld. Misschien kan zij Singels vertegenwoordigen in het BPY en het Waterfestijn 2011.


N.a.v. pag. 1 punt 2: deelt de voorzitter mee dat Bram Kragtwijk van St .Boog in goede harmonie Ypenburg heeft verlaten. Hij gaat uitvoerend werk voor St.Boog doen in het Westland.


De vertegenwoordiger van het Stadsdeelkantoor (SDK) verzoekt de b.o.’s dringend om bij het aanvragen van vergunningen binnen de termijn te blijven. Nu komen de aanvragen regelmatig te laat binnen, waardoor ze eigenlijk niet meer in behandeling kunnen worden genomen. De b.o.’s vragen aan het SDK of het mogelijk is om één vergunning voor alle 5 de kerstbomen af te geven. De vraag wordt uitgezet bij het SDK. De vertegenwoordiger van het SDK geeft aan dat als de boom op dezelfde plaats komt, er kan worden volstaan met een melding, maar ook die is aan een termijn gebonden. Actie SDK


De voorzitter stelt voor om bij het maken van het jaarplan aan te geven waar een vergunning moet worden aangevraagd en hier een deadline aan te koppelen.


N.a.v. pag. 2 punt 2.2.: vraagt de voorzitter de b.o.’s om overlastklachten die zij uit de wijk krijgen of zelf ervaren door te geven aan Lodi van Brussel van St. Boog, ().


Lodi is in 2011 de uitvoerder van de opdracht van het SDK op het project overlastbeperking Ypenburg.

N.a.v. pag. 4 punt 7: zegt de voorzitter dat het financiële boekjaar 2010 is gesloten. Hij vraagt de adm. ondersteuner de jaarrekening op te maken en de bestuurder van Bosweide te vragen de kascontrole uit te voeren. Actie adm. ondersteuner


 

N.a.v. pag. 4 punt 6: zegt de adm. ondersteuner dat alle b.o.’s hun activiteitenplan met globale begroting bij het secretariaat hebben aangeleverd. Wendy Veen heeft een voorlopig overzicht ontvangen, maar verzocht dit voortaan naar Jaap Mooiman te sturen. Hij krijgt op korte termijn van de adm. ondersteuner een aanvullend activiteitenoverzicht. Er is informatie van Bosweide ontvangen en ook de activiteiten van het BPY (waterfestijn en politieke fietstocht door de wijk)moeten nog worden opgenomen. Actie Adm. Ondersteuner

N.a.v. pag. 5 punt 8: vraagt het bestuurslid van De Bras/Biesland of er concrete afspraken met de gemeente zijn gemaakt om te praten over een effectievere inzet onkruidverdelging. Het SDK meldt dat teamleider Tjebbe van Beek met een voorstel zal komen. Actie SDK

 

N.a.v. pag. 5 punt 9: zegt het bestuurslid van Biesland dat hij, in tegenstelling tot het genotuleerde, de bijeenkomst van 8 november met wethouder van Engelshoven, wel een goede bijeenkomst vond, maar dat de sfeer niet goed was.

N.a.v. pag. 5 punt 12: Het SDK meldt dat buurthuis De Bras inmiddels pogingen doet om de bovenetage te verhuren. Er is ruimte gevonden voor BijZaak in het winkelcentrum.

N.a.v. pag. 6 punt 13: De muurkrant is bij Bruna in winkelcentrum Ypenburg opgehangen. Zo ook de muurkrant in gezondheidscentrum De Reef. Bestuursleden van De Bras en Biesland gaan kijken hoe het staat met de muurkrant in De Bras en koppelen dit terug aan de adm. ondersteuner. Op 10 februari komt de contactgroep Nieuws en pr Ypenburg weer bij elkaar en zal dit aan de orde komen. Actie bestuur De Bras/Biesland

 

Actiepuntenlijst:

Afgehandelde actiepunten zijn nummer:

15, 16, 36, 68, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100.

Mbt punt 90: zegt de vertegenwoordiger van het SDK dat de gemeente een huishoudelijk reglement voor de vereniging BPY wel wenselijk vindt, maar niet noodzakelijk. Besloten wordt eerst de hele procedure tot de oprichting te regelen. Als blijkt dat een huishoudelijk reglement nodig is, zal het worden samengesteld. Het bestuurslid van De Bras stelt voor om besluiten en afspraken steeds te noteren in een overzicht, waardoor er als vanzelf een H.R. ontstaat.

Openstaande actiepunten zijn nummer:

46, 47, 75, 80, 82, 88, 96, 97.

 

Mbt punt 46, politieke fietstocht; besturen De Bras en Biesland komen in de februari-vergadering met een voorstel en kostenoverzicht.

Mbt punt 80, Singels; De voorzitter belt nogmaals met b.o. Singels.

 

4.        Binnengekomen post

De postlijst wordt behandeld.

n.a.v. poststuk 11.007: de voorzitter en een bestuurslid van Biesland gaan naar de bijeenkomst op 26-01-11 van de werkgroep democratisch functioneren bewonersorganisaties.

 

5.         Stand van zaken realisering en concept Statuten Vereniging BPY

Voorstel Bestuur Vereniging Bewoners Platform Ypenburg:

Voorzitter:Maarten van Muijen, Secretaris:Walter van Krieken, Penningmeester: Rolf van Kouwen.

De aanwezigen stemmen hiermee in.

De voorzitter stelt voor om met de secretaris te overleggen hoe de agendavoorbereiding voor de BPY-vergadering te gaan doen.

Voorstel Bestuur Stichting Evenementen Ypenburg:

Vz:Maarten van Muijen, Secretaris: Riet v.d. Heetkamp, penningmeester: Rob van Stuijvenberg

De aanwezigen stemmen hiermee in. Desgevraagd laat de voorzitter weten dat dat taak van de secretaris vooral uitvoerend werk zal zijn. De secretaris gaat hiermee akkoord maar geeft aan dat zij geen verzwaring van haar huidige werkzaamheden wil.

Iedereen heeft de gewijzigde conceptstatuten (exemplaar van 26 januari) ontvangen. Er moeten een aantal volmachten en de inschrijving van de KvK worden getekend. Een aantal bestuurders doen dat ter plekke. De adm. ondersteuner zal de anderen om een handtekening vragen. Na tekening worden de formulieren verzonden naar de notaris, zodat hij verder kan met het opstellen van de statuten en het laten passeren daarvan. Op korte termijn kunnen beide rechtspersonen een feit zijn.

 

6.         Waterfestijn 2011

Het organisatieteam is weer bij elkaar geweest, zij zijn hard bezig de zaken te regelen. De datum van het Waterfestijn is definitief op: zondag 29 mei a.s.  De voorzitter vraagt de b.o.’s dit te noteren en menskracht te leveren voor de uitvoering op 29 mei. Bij Nienke Andeweg van St. Vóór kan geïnformeerd worden of er tieners vanuit het crownies-project betrokken kunnen worden bij de uitvoer. De voorzitter neemt dit mee naar de Waterfestijn-vergadering op 16 februari. Actie voorzitter

Verzoek van het organisatieteam aan de b.o.’s is om een partytent aan te schaffen. Dan zijn er 5 partytenten die bij diverse activiteiten gebruikt kunnen worden en die onderling kunnen worden geleend. Er kan zodoende bezuinigd worden op de jaarlijks terugkerende huur van de tenten. De secretaris stelt voor, dat als ieder akkoord is, zij de 5 tenten aanschaft zodat er kwantumkorting bedongen kan worden. De voorzitter zal over de opslag van de tenten met de beheerder van het Piet Vink Centrum praten. De secretaris vraagt Vestia naar de mogelijkheden. Actie vz/secr.

De voorzitter vraagt de besturen van Bosweide en Singels of ze akkoord gaan met de aanschaf. Actie voorzitter

 

7.         Terugkoppeling regulier overleg met Stadsdeelkantoor d.d. 17.01.11

Het SDK vraagt hoe het BPY terugkijkt op het overleg. De voorzitter zegt dat er in een goede sfeer goede afspraken met de stadsdeeldirecteur en haar team zijn gemaakt. Als de zaken buiten het terrein van de stadsdeeldirecteur vallen, zoekt zij de juiste personen met wie het BPY afspraken kan maken. Conclusie van het BPY is: het stadsdeelkantoor heeft het gesprek goed voorbereid. Er is een algemeen positief gevoel. Als het verslag van het overleg gereed is zal dat naar het BPY worden gemaild en besproken worden in de BPY-vergadering.

Het verslag van de bustoer van het SDK is nog niet ontvangen. De vertegenwoordiger van het SDK vraagt zijn collega om het aan het BPY-secretariaat te mailen. Actie SDK.

Dit verslag zal becommentarieerd naar het SDK retour gestuurd worden. Bij de procedure van een volgende bustoer zal het SDK het BPY betrekken. De bestuursleden van De Bras en Biesland zullen hun ideeën voor de toer door De Bras naar het SDK mailen. Actie De Bras/Biesland

 

8.         evaluatie Kerstactiviteiten

De opkomst bij de kerstactiviteiten was niet erg groot. Behalve in Waterwijk, waar de opkomst wel goed was. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de slechte weersomstandigheden. De b.o.’s zullen intern evalueren en overleggen of er volgend jaar op dezelfde wijze kerstactiviteiten worden georganiseerd. De voorzitter vraagt om de interne evaluaties naar het BPY terug te koppelen.

Voorstel is om de kerstbomen een week eerder te plaatsen. Het is zonde dat de dure kerstbomen maar twee weken staan.

Op de flyer stond niet duidelijk welke activiteit in welke wijk werd georganiseerd. Het logo van Morgenweide stond zodanig dat het leek alsof alles in en door Morgenweide was georganiseerd. Het bestuurslid van bo Morgenweide zegt dat dit door mis-communicatie met de drukker komt.

De vraag aan de groenbeheerder is: kunnen er permanente “kerstbomen” gepland worden, zodat niet elk jaar nieuwe bomen moeten worden gekocht (en gekapt). Actie: vraag aan groenbeheerder.

 

9.         evaluatie BPY-nieuwjaarsreceptie 22.01.11

Er hebben ongeveer 150 mensen de nieuwjaarsreceptie bezocht. Het uitdelen van de flyer met consumptiebon was een goed idee en voor herhaling vatbaar.

Een bestuurslid van bwi Waterwijk merkt op dat in het uitvoerend werk te weinig respons kwam uit de b.o.’s. Bosweide, Biesland en Singels hebben niet geholpen met het opzetten van de tent en het in orde maken van de plek.

De nieuwjaarsreceptie had ook als doel dat de b.o.’s het publiek zouden benaderen om een praatje te maken, maar dit gebeurde weinig. Tip hierbij: Als bestuurders van de b.o.’s aan hun kleding herkenbaar zouden zijn, is dat voor de bezoekers duidelijker.

Voor de nieuwjaarsreceptie 2012 nemen Biesland/De Bras en Bosweide de organisatie voor hun rekening. Een bestuurslid van De Bras stelt een professionele tent beschikbaar, maar die moet wel met 10 personen worden opgezet. Van te voren moet daarom zeker zijn dat er tien helpers komen. In de september BPY vergadering zal de nieuwjaarsreceptie worden geagendeerd. Actie adm.onderst.

 

10.       Inzet buurtopbouwwerk 2011 door St. Boog

De voorzitter heeft overleg gehad met Lodi van Brussel en Anne Hans van St.Boog. Lodi is het aanspreekpunt voor de b.o.’s over overlastzaken of bewonersparticipatie. De voorzitter zal Lodi vragen wat concreet de inzet op overlast in de Singels is. St. Boog moet per kwartaal naar de opdrachtgever (het SDK) rapporteren. Afspraak is dat het BPY hiervan een c.c.-tje krijgt.

Er zijn betere afspraken gemaakt met St.Boog over communicatie en terugkoppeling van hun inzet. Een bestuurder van Bosweide zegt dat de ad-hoc inzet van St.Boog maakt dat hij geen goed gevoel heeft bij de stichting. Het resultaat van de inzet is niet meetbaar of zichtbaar. De voorzitter zal Lodi vragen naar de projectaanvraag om de in- en output zichtbaar te maken. Ook zal hij vragen naar de geplande inzet in Biesland.

Het SDK vraagt de aanwezigen om de situatie in Ypenburg van 4 jaar geleden af te zetten tegen de huidige. Dan is zichtbaar dat daarin veel is veranderd en dat bewoners aangeven nog maar weinig overlast te ervaren. Dat is een duidelijk meetbare situatie van de inzet van o.a. St.Boog.

De kwartaalrapportage zal worden afgewacht. Mocht deze vragen oproepen dan zal Boog om uitleg in de BPY-vergadering worden gevraagd.

Sociale Kaart

Vraag van Lodi aan de b.o.’s is of zij willen aangeven wat zij op de sociale kaart missen. Het bestuurslid van De Bras zegt dat hij de hangplekken wel in kaart gebracht wil zien. Opmerkingen of vragen over de sociale kaart worden door de adm. ondersteuner verzameld en naar Lodi gemaild.

 

11.       Nieuws uit de bewonersorganisaties, Stadsdeelkantoor.

De Bras: heeft een aantal plannen om te komen tot interactie in de buurt. Het is met name voor oude mensen bijna niet mogelijk om met glad weer buiten te komen, zij raken ernstig geïsoleerd. De vertegenwoordiger van het SDK doet navraag op het SDK hoe de straten sneeuwvrij gemaakt kunnen worden om dit probleem op te lossen. Actie SDK

 

Waterwijk: in overleg met Marja Ravesloot van de gemeente is besloten om met subsidiegelden van het preventieteam St. Boog de opdracht te geven om 6 vrijwilligers te werven voor het BPT. Niels van Teylingen van St.Boog zal de opdracht uitvoeren.

V.w.b. het bestuur: er is misschien een kandidaat voor de secretarisfunctie.

Biesland: er zijn ongeveer 15 vrijwilligers. Hoe gaan zij met zo weinig hun bestaansrecht uiten? Het bestuur is in gesprek met Vestia om huurders te betrekken. Er zullen ook gespreksavonden worden georganiseerd.

Morgenweide: ook daar is het speerpunt om meer vrijwilligers te werven. In het 10-jarig jubileum jaar worden er jubileumfestiviteiten georganiseerd.

Bosweide: de 10-jarigjubileumviering was een succes met een groot bezoekersaantal. Ook de nieuwjaarsbijeenkomst is goed bezocht. De jaarvergadering zal dit jaar als thema veiligheid hebben.

De eerste bestuursvergadering van 2011 vindt volgende week plaats. Waarschijnlijk is er een nieuw bestuur voor Bosweide.

12.       Checklist: berichten voor Muurkrant, Media

Muurkrant is aan de orde geweest bij agendapunt 2. Verder geen mededelingen.

13.       Rondvraag

Het SDK meldt dat de rellen tijdens oudejaarsnacht in Ypenburg aanleiding zijn voor de gemeente om daar alle aandacht aan te besteden en een bewonersavond in de Hopmanstraat te organiseren.

14.       Sluiting en vaststelling volgende vergadering

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.

De volgende vergadering is op woensdag 23 februari a.s. om 19.30 uur in het Piet Vink Centrum.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn