Menu

Omgevingslawaai Bosweide Ypenburg

Betreft : reactie op Concept Actieplan Omgevingslawaai

Geachte Heer Post,

De afgelopen periode heeft een groot aantal medebewoners van onze wijk brieven aan het college van B&W gezonden waarin de vrees geuit werd dat in het bovengenoemde actieplan Bosweide niet voor zou komen. Terwijl er voldoende aanwijzingen waren en zijn dat de overlast in onze buurt niet gering is. De aan de Gemeente Den Haag verzonden reacties zijn slechts een kleine selectie van een breed gedragen opvatting in onze buurt. Deze opvattingen zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk ambtelijk en bestuurlijk aan de orde gesteld, maar zonder enig resultaat.

 

Inmiddels is per 10 december (DSB/2008-1140) een reactie op de individuele brieven van wethouder Smit ontvangen. Daarin geeft hij als zijn opvatting dat geluidskaarten een representatief en objectief beeld van de geluidssituatie geven.

 

Helaas hebben wij als bestuur van Bosweide daarmee moeten constateren dat de vrees bewaarheid is geworden en dat naar opvatting van de Gemeente Den Haag geenszins sprake is van onaanvaardbare geluidshinder. Dit baseert de Gemeente Den Haag op de benadering van de werkelijkheid met geluidsmodellen. In deze modellen blijft het overschrijden van de norm-Db’s beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de A4. De bewoners van onze buurt die aan het talud wonen en metingen die zij zelf doen, ondersteunen, zoals eerder aangegeven, deze stelling niet.

 

Het feit dat de Gemeente Den Haag niet eens open lijkt te staan voor een objectieve benadering met metingen veroorzaakt grote onvrede, defaitisme en apathie jegens een overheid die nauwelijks gevoelig lijkt te zijn voor argumenten. Dit ondersteunt de mening van velen die menen dan in de gemeente Den Haag de opvattingen van burgers er niet toe doet.

 

Wij hebben nog immer zeer veel last van geluid van de A4. Sinds de herstructurering van de geluidswal en het daar met de beste bedoelingen bovenop plaatsen van de muur door de gemeente heeft onze voorheen relatief stille wijk van de ene op de andere dag structureel en significant last van het geluid van de A4. En de volumes nemen nog toe. Omdat gevraagd is vóór 16 januari te reageren op uw ConceptActieplan willen wij als vereniging u nadrukkelijk melden dat de in de individuele brieven aangegeven overwegingen en standpunten door ons gedeeld worden. Hoewel wij begrijpen dat de door de Gemeente Den Haag gehanteerde meetmethoden en meetmomenten naar uw opvatting overeenkomstig de wettelijke regels zijn, blijft het uiterst teleurstellend dat de zorgen van bewoners op deze strikt formele wijze worden afgedaan. Op zijn minst had gelegenheid geboden kunnen worden de argumenten toe te lichten Maar dat veronderstelt dat van uw zijde niet bij voorbaat wordt uitgegaan van uw waarheid en dat er bereidheid bestaan te luisteren en argumenten te wegen.

 

Daar komt nog bij dat wij inmiddels kennis genomen hebben van geluidskaarten van andere overheden: RIVM en Rijkswaterstaat. Ook deze kaarten zijn officieel vastgesteld en deze kaarten wijken af van de van de Gemeente Den Haag, sterker, zij ondersteunen onze opvattingen dat een veel breder gebied rond de A4 te maken heeft met te hoge (“slecht”tot “zeer slecht”) geluidswaarden. Bij het geluidsplan van Rijkswaterstaat is een deel van de wijk zelfs aangemerkt als een gebied waar direct maatregelen moeten worden genomen. Omdat de bebouwingsdichtheid echter niet hoog genoeg is, is dit nog niet in de geluidsplannen van Rijkswaterstaat opgenomen.

Relevante links:

cerberus

Rijkswaterstaat

 

Uiteraard is onze eerste wens dat u het Actieplan bijstelt in die zin dat onze bewoners weer perspectief krijgen op een verbeterd leefmilieu. Vooralsnog hebben wij niet de intentie om kostbare en langdurige juridische procedures te starten. Daarom willen wij u nadrukkelijk in overweging geven en verzoeken op korte termijn met een delegatie van ons van gedachten te wisselen over een tenminste de volgende zaken: 1.Is het bespreekbaar om voor de wijk Bosweide, in het bijzonder de aan het talud van de A4 gelegen woningen, gestart wordt met een pilot waarbij voor langere periode de geluidsoverlast wordt gemeten, teneinde tot een meer objectieve vaststelling van het omgevingslawaai te komen. Of dit meetprogramma kostbaar dient te zijn, zoals in de brief wordt gesuggereerd, is ons inziens nog maar de vraag. Door het inschakelen van bewoners kunnen de kosten ons inziens beperkt blijven.

  1. Telkens betwist de gemeente onze eigen metingen met geijkte apparatuur en beroept zich op modellen die werkelijkheid zouden benaderen. Dit laatste betwisten wij. Onze mening wordt daarbij naar ons inzicht ondersteund door de uitleg bij de geluidskaarten van zowel RIVM als Rijkswaterstaat en een recente uitspraak van het hof. Het hof stelt dat niet alleen met modellen mag worden gewerkt, maar dat MOET worden gemeten. Zie hiervoor ook :  Het AD
  2. Kunnen we uitleg krijgen over onze vraag, waarom de officieel vastgestelde geluidskaarten van het RIVM en die van Rijkswaterstaat afwijken van die van de Gemeente Den Haag.
  3. Zijn er mogelijkheden om het op zijn minst als zeer onaangenaam beleefde omgevingslawaai te verminderen en welke faciliteiten kan de gemeente Den Haag in dat kader beschikbaar stellen. Wij zien hierbij bijvoorbeeld als optie om de muur op de geluidswal te verwijderen. Omdat de klachten van de ene op de andere dag zijn ontstaan na het plaatsen van de muur, is dit ons inziens een belangrijke oorzaak van de toegenomen geluidsoverlast.

 

Afgezien van de wenselijkheid dat burgers en bestuurders bereid zijn zich te laten overtuigen op basis van argumenten, is het van belang voor motivatie van burgers dat geluisterd wordt en argumenten gewisseld kunnen worden. Zeker gezien de zeer kritische opstelling van de bewonersorganisaties in Den Haag (zie Algemeen Dagblad 20 december 2008) zou dit een wederzijds voornemen voor 2009 kunnen zijn.

 

Wij hopen van harte dat in de loop van januari 2009 een positieven reactie van u te mogen ontvangen.

 

Namens het bestuur van de bewonersvereniging Bosweide,

 

Maarten van Muijen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn