Menu

Verslag vergadering Bewoners Initiatief Waterwijk 16 oktober

Verslag vergadering Bewoners Initiatief Waterwijk 16 oktober

 

1. Opening, vaststelling van de agenda

de jaarcyclus (opgave van verplichtingen van een bewonersorganisatie (b.o.) jegens gemeente en omgekeerd), wordt in BPY van 29 oktober door BOOG voorgelegd. Dit schema komt er dus aan.

Op de bestuurwaterwijk-site van ypenburg.nu kwamen enkele reacties binnen over het nieuwe parkeerbeleid op de eilanden. Die zullen worden doorgeleid naar het stadsdeel Ypenburg. Verandering van de agen­da is niet nodig.

2. Mededelingen

Behalve het bovenstaande en punten die verder ter tafel komen, zijn er geen mededelingen.

3. Notulen vorige vergadering (11 september)

naar aanleiding van pt 2 over de telefoonrekening of 5 x 2 x €180 per jaar niet wat aan de royale is voor ons kantoortje. Deze vraag hoort in het BPY thuis, er wordt €360 per jaar betaald.

naar aanleiding van de eerste regels van p.2 waar staat dat Hanneke Schippers twee maal per jaar spreekuur voor de bewonersorganisaties zal houden, waar­van éénmaal in aanwezigheid van de wethouder, zal BPY een schemaatje presenteren.

In het groen-overleg gisterenmiddag bij het stadsdeel kwam het nalaten van de beantwoording op BIW’s keurmerkbrieven met rappel ter sprake. Stadsdeel gaat dit na. De vergadering is het er mee eens dat er best een stekelig briefje bij kan  Met deze toelichtende opmerkingen worden de notulen vastgesteld.

4. Actiepuntenlijst 11 septembervergadering

◦ Petra betaalde de telefoonrekening van Voor

◦ de jaarcyclus komt in volgende BPY aan de orde

◦ Allen denken na over wat Bianca Albers (AO-er bij BOOG) zoal kan doen voor ons

◦ voornemen stadsdeeldirecteur ten aanzien van BPY werd hierboven toegelicht

◦ Met Ipse en Anton Constandse is de uitleen van de waterfietsen contractueel geregeld

◦ Met stadsdeel is aanleg waterfietsensteigers nabij speeltuin van der Woudendijk  en Ipse van Campenvaart besproken en aangevraagd

◦ Het meelopen van de jongeren Danillo, Brian, Giovanni en Lindy met preventieteam is geregeld

◦ We kunnen terugkijken op een geslaagde instructieavond preventieteam op 2 oktober,

◦ Halloween voorbereiding samen met Singels op vrijdag 31 oktober is in volle gang. Waterwijk loop van 16-18 uur en Singels van 17.30 tot 20 uur, gezamenlijke viering van 18-20.30 uur in Piet Vink. Wijkkrant Ypenburg komt uit op 22 oktober 2008. Daarin zal een Halloween Poster zitten die op het raam kan worden geplakt, ten teken dat kinderen aan dit adres kunnen aanbellen voor een snoepje

◦ een zeer geslaagde burendag op 20 september

◦ Ook dag van Haagse Ontmoeting 20-9 i ADO stadion was geslaagd

◦ Er was een groot aantal van onze vrijwilligers in het ADO stadion op 20 september, ook uit Waterwijk die kwamen dineren,

◦ kopij voor de wijkkrant (die volgende week 22-10 uitkomt) is geleverd

◦ concept flyer doelstellingen en aktiviteiten Waterwijk wordt nog nader bekeken en zal bij presentatie jaarverslag omstreeks april 2009 dan een basis kunnen bieden

5. Bestuurszaken

- formele vaststelling bestuur BIW: Dagelijks bestuur (ingeschreven bij KvK) Danny (voorzitter), Petra (penningmeester) en Jan Willem (secretaris), Com­missievoorzitters Preventieteam Harry Theuws, Milieu, verkeer en veiligheid Eveline Broekhoff, Recreatie en speeltuin Riet vd Heetkamp, redactie wijkkrant, website en wijkactiviteiten Eveline Broekhoff. Het staat al onze vrijwilligers vrij bij één of meer van die commissies aan te schuiven. De secretaris zal op korte termijn een nieuwe vrijwilligerslijst maken, wellicht ook één met belangstellingsgebieden.

- BPY-vergadering: in deze vergadering kwam onder meer de wijkkrant uitgebreid ter sprake en voor de vol­gende BPY (29 oktober) wordt een standpunt van de vijf b.o.’s verwacht over al dan niet doorgaan met (subsidiering van) de wijk­krant. Singels vindt de publicatiemomenten ongelukkig en ze vinden de krant te duur. Zij willen uit de orga­ni­satie stappen. In de b.o.’s circuleert de gedachte dat Astrid Abbink en Eendracht en/of Ypenburgse Courant de fre­quen­tie en verspreiding sterk zouden verbeteren/vereenvoudigen. Bram Kragtwijk en Violette (beiden Boog) wijzen er op dat een eigen krant de onafhankelijkheid garandeert. Bram heeft een serieuze mail hierover ge­schre­ven en na kennisneming hiervan besluit de vergadering dat BIW nog tenminste een jaar met de wijkkrant doorgaat. Eveline’s enthousiasme garandeert voor ons in samenwerking met Ineke Kouwenberg een voortduren­de kopij-stroom. Eveline is zeer bij het gebeuren op Ypenburg betrokken en zal missers zoals de niet gemelde kermis in de gaten trachten te houden. Deze kermis kwam in eerder genoemd groen-overleg ter sprake; publicatie in de Posthoorn van de vergunningaanvraag moet toereikend zijn. In de vergadering is het gevoelen algemeen dat dit nu weer zo’n punt van miscom­municatie met de Gemeente is.

Intermezzo: om 20.25 komt Marjolein Prosman van Singels binnen die naar de drukker moet. Marjolein besloot (zeer efficiënt) even in de BIW- vergadering in te breken en komen met betrokkenen tot complete overeenstemming. Afgespro­ken was al dat Sin­gels en Waterwijk verschillende aankomsttijden in Piet Vink zouden hanteren vanwege de loop­afstand vanaf on­ze grijze en rode eilanden naar Piet Vink. We zullen er op attenderen dat er op toegezien wordt dat niet iedereen tegelijk in Piet Vink arriveert, gezien de capaciteit van de ontvangstlocatie.

In BPY kwam ook de cursus voorzitter ter sprake. Bij nader inzien blijkt hiervoor slechts zéér beperkte belangstelling en dat voor een zo klein aantal deelnemers de cursus van een kleine 2000 euro te duur is en afgzegd zal moeten worden. Wél is behoefte aan een eenvoudige instructie vergadertechniek en vergaderdiscipline. Violette brengt het roulerende voorzitterschap van BPY ter sprake. Door deze roulatie komt een te groot deel van bij voorbeeld de agendavoor­bereiding neer op de schouders van begeleidend Boog. Na enige discussie besluiten we dat we hiervoor geen eenvoudige oplossing zien. De voorzitter BIW voelt niet veel voor deze extra taak omdat ze zich dan in nog veel meer dan nu al zou moeten inlezen en verdiepen. We denken hier over na.

- Financiën: Hoewel Riet de vergunning voor de straatspeeldag al begin van dit jaar aanvroeg en die dag al weer lang geleden is, is de subsidie daarvoor ad €700 nog steeds niet binnen. Ook de door Eveline (van Petra uit het preventieteam potje, wat daarvoor toch zeker niet bestemd is, geleend) voorgeschoten, via stadsdeel en Oranjefonds toe­gezegde sub­sidies werden nog niet ontvangen, met als excuus Oranjefonds vakantie van een medewer­ker. Eveline licht toe wat zij allemaal voor de burendag uitgaf.

Commissies:

6. Milieu, verkeer en veiligheid

- Eveline meldt dat gisteren vruchtbaar overleg met stadsdeel plaatsvond. Harrie heeft hiervan verslag opgesteld.Vorige week is alsnog tegen gevels geplant; Eveline zal kosten ad €50 voor weghalen tegels declareren. Pe­tra wijst er op dat zij het een en ander (zie ook boven, burendag) slechts kan betalen omdat we een be­drag in ons “preventieteam-potje” hebben. Structureel wordt allerlei subsidies veel te laat aangevraagd. We constateren dat deze belemmering van onze activiteiten door de traag draaiende molens – ook gemeentelijke -een mooi punt is om in gesprek met Hanneke Schippers ter sprake te brengen. Eveline vertelt verder dat ze stadsdeel schoonmaakhulpstukken ter beschikking kreeg.

7. Recreatie en speeltuin

- Halloween-activiteiten samen met Singels: de voorberei­dingen lopen goed. De door Petra geopperde plaatsing van een kerstboom aan de van Campenvaart wordt door stadsdeel dringend ontraden: ingewikkeld, duur en vandalismegevoelig. Een stempelpost tijdens de rond kerstmis voorziene skate-tocht is iets waar we aandacht aan zullen besteden.

8. Preventieteam

- Harrie constateert dat de instructiedag op 2 oktober een succes was en dat de rechten- en plichtenvoordracht van Theeboom in goede aarde viel. Ook onze jonge medelopers Daniello, Brian en Giovanni waren actief aan­wezig. Harrie wijst op toezegging Thee­boom dat hij een keer terug wil komen en nieuwe vragen wil beantwoorden. Harrie inven­tariseerde de jassen­voor­raad en zal van het resterende preventiebe­drag (na aftrek lampen en vlonder) een aantal winterjassen aanschaffen. Volgend jaar is er uit dit zelfde materiële potje (van 2009) misschien geld voor twee steigertjes.

9. Wijkkrant

Eveline verzorgde met Ineke Kouwenberg een hele Waterwijk-pagina in de wijkkrant over een groot aantal onderwerpen. Volgende week is de wijkkrant gereed.

10. Wat verder ter tafel komt

- Eveline meldt dat zij op 20 oktober overleg voert met de teamleiding van Ipse. Op 16 november wordt samen met Astrid een kunst- en cultuurmiddag georganiseerd bij Piet Vink, waarvoor ze op korte termijn bij de Rabobank om subsidie zal vragen (voor vervolg op Leidscheveen, Rabosubsidie wordt pas op 10 december bekendgemaakt, dus aanvraag Ypenburg valt weg). Met Herman van der Helm en Marjolein voert Eveline overleg betreffende de Nieuw­jaarsborrel, anders opgezet dan eerdere jaren, plaatsvindend op de derde zaterdag van januari. In het BPY van 29 oktober komt dit ter sprake. Harrie vraagt of er belangstellenden zijn om naar een in november in Rotterdam georganiseerd veiligheidscongres te gaan, waar buurtpreventiemedewerkers zijn uitgenodigd. Alle aanwezigen hebben voldoende om handen.

11. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag maakt Jan Willem gebruik meldende dat Clemens Willemsen heeft verzocht van de rond­zendlijst te worden geschrapt; hij neemt via de website kennis van ons doen en laten. Jan Willem stelt voor binnenkort voor onze vrijwilligers nieuwe Hofpassen te bestellen. Eveline verzoekt ook Dick op die lijst te zetten.

Jan Willem zal Bianca van een lijst voorzien waarop al onze vrijwilligers staan, alleen van de bestuursleden worden e-mailadressen opgenomen.

Om 22.03h sluit Danny de vergadering.

 

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 20 november 2008

 

 

Actiepunten (16-10-2008)

◦ parkeerklachten die via de website van BIW binnenkomen, worden doorgegeven aan stadsdeel Ypenburg

◦ Eveline zal (te gelegener tijd) aan Edwin vragen wie er allemaal achter bestuurwaterwijk@ op de site zitten

◦ Danny en Jan Willem nemen de 360€ telefoonkosten mee naar BPY 29 oktober

◦ Jan Willem zal stadsdeel kopieën van keurmerkbrieven en rappel sturen met toelichting (en misschien in die enveloppe ook vragen of festiviteiten in onze wijk niet rechtstreeks aan ons gemeld kunnen worden)

◦ Allen denken we na over taken die we aan administratief ondersteunster BOOG Bianca Albers zouden kunnen overlaten

◦ Riet gaat met Marjolein verder met voorbereiding Halloween

◦ Riet en Danny zijn attent op instructie Halloweenlopers aankomst in Piet Vink

◦ De concept flyer van Eveline wordt ééns nader bekeken (niet in voltallige vergadering)

◦ Jan Willem maakt nieuwe vrijwilligerslijst; stuurt een versie aan Bianca

◦ Jan Willem meldt Bianca dat we geen voorzitterscursus wensen en dat we voortgaan met de wijkkrant

◦ Harrie stuurt zijn goedgekeurde verslag groen-overleg 15 oktober rond

◦ We houden de trage molens in gedachte voor overleg met Stadsdeel directeur Schippers

◦ Jan Willem agendeert stempelpost skatetocht eind december

 

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 20 november 2008

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn