Menu

Riet maaien Waterwijk

 

Op dit moment wordt het water langs de Rijswijkse Waterweg onder handen genomen. De dienst Riolering en Waterbeheersing van DSB (Dienst Stadsbeheer) heeft deze klus aan Balast Nedam uitbesteed. Behalve het verwijderen van riet zorgt Waterbeheersing ook voor het verwijderen van kroost, waterpest en algengroei. Deze storende aangroei in het water begint in mei en bezorgt de bootjes veel overlast, motoren gaan vast zitten.


Het verwijderen van dit onkruid in het water mag niet eerder dan september plaatsvinden, omdat de fauna en flora wordt verstoord. Het heeft ook geen zin eerder te beginnen met verwijderen omdat het zo weer aangroeit. Dit onkruid mag ook niet met wortel en al met draglines worden verwijderd, maar moet worden gemaaid. De bodemoevers worden bij het uitrekken van de wortels beschadigd, dat mag niet want de oevers zijn in beheer van Delfland. De bodem wordt om de 8 jaar door Delfland geschoond. Het verwijderen van kadavers en fietsen gebeurt op afroep. Tel. Waterbeheersing 070-3536381.

 

Rietmaaibeheer - zo lezen we op internet - beïnvloedt het aanbod van jong riet, overjarig riet en vormt een onderlaag van oud plantenmateriaal. Een optimale balans is van belang. Bij overjarig riet is meer broedgelegenheid voor moerasvogels (roerdomp). Gekozen is om de vegetatie hier in de Waterwijk in toom te houden. Bij jonge rietopstanden worden ook veel vogelsoorten waargenomen, die tot broeden kwamen zoals de meerkoet, fuut, nijlgans, zwanen, gewone gans en aalscholvers.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn