Menu

Notulen bestuursvergadering BIW, 4 juni 2009


3. Notulen vorige vergadering (16 april)
Iedereen heeft het verslag van 16 april gelezen, er zijn geen opmerkingen.
De kapotte torenverlichting in het winkelcentrum (bonito’s) als gevolg van een computerstoring, is onder de aandacht van verschillende instellingen gebracht met verzoek ze te repareren.

4. Actiepuntenlijst
- De financiële verantwoording 2008, evenals de begroting 2010, zijn inmiddels naar het stadsdeel Ypenburg.
- Punten in BPY 22 april: bezorging wijk¬krant; gemeenschappelijk optreden BPY tijdens bedrijvendag 5 september; bereikbaarheid SDK (stadsdeelkantoor) is aandachtspunt bij overleg stadsdeeldirecteur op 13 mei.
- In de Eendracht en glossy huismagazine Ypenburg.NU zal de jaarvergadering BIW van 24 juni worden aangekondigd. Tijdens de slot manifestatie festival Ypenburg op 20 juni zal een flyer worden rondgedeeld met voorbeelden uit “nominatie Burgerschap”.
- De looprondelijst voor de reguliere schouw blijft ongewijzigd. Verzocht wordt op de lijst te kijken met wie iedereen loopt om vervolgens, indien noodzakelijk, tele¬fonisch afwijkende afspraken te maken. Met de wijkagenten wordt tijdens de opnamen van TV West op het slotfeest festival Ypenburg op 20 juni een loopronde gedaan, de waterfietsen doen mee.
- Waterwijk doet mee aan het Ypenburg festival (zondag 14 juni drakenbootrace, 16 juni ondernemersontbijt en slotfeest 20 juni).
- Delfland is benaderd over het waterpeil en overlast motorboten.
- Inzet Boog is punt van overleg in BPY.
- Na bekend worden van bankrekeningnummer van de gemeente zullen de overschotten van BIW en het Preventieteam worden teruggestort.
- Verslag overleg met Milieubeheer stadsdeel 27 maart extra aandacht geven.
- Subsidiemogelijkheden Burgerschapsfonds en Burendag worden nagegaan.
- KVO-bijeenkomst maandag 20 april is bezocht.
- Samenvatting maart- en april notulen zijn gemaakt voor de website.
- Om het sluipverkeer aan het Johanninkwater en op andere plekken in de Waterwijk tegen te gaan zijn 10 Veilig-Victor-poppen besteld, daarmee wordt de leefomgeving voor de bewoners veiliger gemaakt.

5. Bestuurszaken
- BPY/SDK op 13 mei zijn de volgende punten aan de orde geweest:
- SMS Alert van politie gaat van de zomer van start, het Preventieteam koppelt dit nog terug.
- De Waterwijkbrief over het Keurmerk heeft de aandacht van het stadsdeel.
- Het initiatief van het stadsdeel Ypenburg om in de Waterwijk te komen Schouwlopen is pas begin volgend jaar (belangrijk onderwerp voor jaarvergadering 24 juni)
- Het gebruik van de als carports ingerichte tuinen is onder de aandacht gebracht.
- Voor 3 projecten zijn vouchergelden aangevraagd om de wijk veiliger, beter en nog mooier te maken: zoals fietswerende hekjes van Essendijk; graffiti bestrijding transformatorhuis bij speeltuin van der Woudendijk en steiger bij Ipse Van Campenvaart voor de waterfietsen.
- De wens om bij de Reef een tramhalte te hebben, is in BPY-verband bij de gemeente aangekaart.
- Ypenburgse feestweek 13 tot 20 juni ter gelegenheid van de 10.000ste woning begint met de fototentoonstelling in het winkelcentrum, gevolgd door de drakenbootrace op de blauwe loper op zondag 14 juni, 16 juni ondernemersontbijt. 13 Op het slotfeest zaterdag 20 juni zullen alle BO’s vertegenwoordigd zijn in stands bij het Festival op het Evenemententerrein. Vanaf 18.00 uur is er een hapje en een drankje. Als het lukt zal een flyer bekendmaking jaarvergadering BIW 24 juni op slotfeest aan publiek worden rondgedeeld.

6. Commissies Milieu, verkeer en veiligheid
In de festivalweek vindt i.h.k.v. Miljoen voor Groen de symbo¬lische beplanting plaats tegen de geluidswal Henricuskade/Rijswijkse Waterweg. De planten zullen vrijdag 12 juni worden geleverd, plaggen waar de struiken in geplant moeten worden, zullen uit de grond worden gestoken. De bewoners zijn bereid om de struiken te gaan onderhouden.
Waterwijk woont de vergaderingen ‘Schoon Den Haag’ bij. Vele aandachtspunten als afval, hondenpoep, graffiti zijn daar geïnventariseerd. Bedoeling is in september 2009 in geheel Ypenburg en Leidscheveen te starten met het opruimen en aanpak van de problemen hiervan.

7. Recreatie en speeltuin
De straatspeeldag op 10 juni is voldoende voorbereid met 15 vrijwilligers. Ook de waterfietsen zijn van de partij. Er wor¬den flyers bezorgd aan de van Essendijk, de v.d. Woudendijk, de Vroomedijk, de Visdijk, de Veendijk, de Noortdijk en de Smitsdijk.

8. Preventieteam
Twee wijkagenten zijn vanavond te gast. Zij beloven meer tijd vrij te maken voor de Waterwijk. Belangrijk zijn de parkeerproblemen in de wijk. In de zomer zal men weer meer gebruik gaan maken van de tuin, dus zullen er weer meer auto’s op de straat komen. In het huurcontract staat dat bij een aantal huizen een parkeerplaats op eigen terrein ingericht moet worden. Het nakomen van deze afspraak zorgt voor verlichting van de parkersproblemen.
- N.a.v. een inbraak bij Henricuskade 273 en de tijd die verloren ging voordat de politie ter plekke was, komt de vraag hoe elkaar dan te kunnen waarschuwen. Met de wijkagenten zullen afspraken worden gemaakt.
- De vissers die voor troep zorgen op de eilandjes hebben de aandacht van de politie. Vooral tijdens het broedseizoen zorgt dit voor problemen .
- TV-West en Stad Tv Den Haag zijn bezig een serie initiatieven in beeld te brengen in samenwerking met de stads¬deelkantoren in Den Haag. De preventieronde in Waterwijk zullen zaterdag 20 juni 16.00 uur in beeld worden gebracht, ook de waterfietsen en de wijkagent(en) zijn van de partij.

9. Wijkkrant
Over stille armoede en hulpverlening zullen vervolgartikelen in de wijkkrant komen.

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
- Waterwijk is voor de nominatie van de Burgerschapsprijs voorgedragen.
- De flyer voor de jaarvergadering van 24 juni a.s. wordt uitgedeeld op het slotfeest van festival Ypenburg op zaterdag 20 juni waar alle bewonersorganisaties en BPY acte de precense geven.
Subsidieaanvragen voor zes projecten Burgerschapsfonds zijn in voorbereiding. Met andere organisaties als Ilsy en Morgenweide dient Waterwijk projecten in voor:
- een mozaïekproject, leegstaande winkelruimten Ypenburg benutten om 4 sofa’s met mozaïek te bekleden met winkelend publiek en vrijwilligers. D sofa’s komen o.a. bij blauwe loper, voetbalkooi, school de fontein in Morgenweide die 10 jarig bestaan viert in september 2009 en winkelcentrum
- voor vertoningen openluchtfilms bij voetbalkooi zijn projectiescherm(en) en een beamer nodig
- fitnesstoestellen in de buitenlucht (bestellen bij outdoorgym in Leiderdorp)
- plantenbakken op steigers in Waterwijk en de steigers karcheren/schoonmaken (Miljoen voor Groen heeft dit voorstel gezien de voorwaarden niet kunnen honoreren)
- kunt in de Blauwe Loper en wateren in de omgeving, beelden ism kunstenaars Ypenburg
- Ondernemerscan van ondernemers in Ypenburg en gezamenlijke activiteiten ter bestrijding van lege winkelruimte Ypenburg, samenwerkingsprojecten etc.

De volgende vergadering is 24 juni 2009 (jaarvergadering en de reguliere vergaderingen beginnen op donderdag 20 augustus 2009

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn