Menu

BewonersPlatform Ypenburg (BPY)


Huidige organisatie en bestuur

Momenteel zijn de volgende bewonersorganisaties lid van het BPY:

Bosweide, De Bras, De Kaden, Morgenweide, Singels, Waterwijk.


Het dagelijks bestuur bestaat uit: Maarten van Muijen (voorzitter),
Walter van Krieken (secretaris), Rolf van Kouwen (penningmeester) met ondersteuning van secretariaatsmedewerkster Mary Spaans.


Maandelijks is er overleg met de bo's. Een verkort verslag is binnen 2 weken beschikbaar via www.ypenburg.nu/bpy en is te lezen in de huis-aan-huiskrant De Eendracht. Op verzoek of uitnodiging zijn gastdeelnemers en gastsprekers aanwezig.  De Beheergroep Ypenburg, een andere actieve groep op Ypenburg, is bijvoorbeeld aanwezig bij het onderwerp oud & nieuw viering in Ypenburg. Daarnaast organiseert het BPY ad hoc themabijeenkomsten over overkoepelende zaken die spelen op Ypenburg.

Enkele belangrijke taken het BPY:

Het BPY richt zich op een drietal hoofdtaken; het faciliteren van haar bo’s, de stem van de gezamenlijke bo’s laten horen om zo hun belangen te behartigen en een centrum vormen waar ervaringskennis wordt uitgewisseld om de
zaken in een buurt of wijk nog beter op te pakken.

Het BPY faciliteert de bo’s via hechtere samenwerkingsrelaties met gemeente, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Sommige onderwerpen of problemen spelen in meer buurten. Een gezamenlijke aanpak zorgt voor een efficiëntere inzet van middelen, tijd en geld. Daarnaast bepaalt elke bo zelf op welke wijze alles wordt besteed want tenslotte is elke buurt weer verschillend en is maatwerk vereist om te komen tot betere resultaten en meer betrokkenheid van bewoners.

Het BPY bundelt het stemgeluid van alle bewonersorganisaties en andere georganiseerde actieve groepen samen en brengt dit krachtig over richting diverse (politieke) partijen en organisaties die in Ypenburg actief zijn of van invloed zijn op het reilen en zeilen van Ypenburg. Er is regelmatig overleg met directeur en beleidsmedewerkers van stadsdeelkantoor Ypenburg-L’veen. Vorig jaar heeft het BPY haar mening kenbaar gemaakt in de Haagse gemeenteraad over besluitvorming in het kader van de bezuinigingen op welzijnswerk en de veranderende subsidieverstrekking aan bo’s. Daarnaast heeft het BPY zich hard gemaakt voor een tramhalte bij de Reef.

Er is binnen de bo’s ervaringskennis aanwezig op elk gebied. Het uitwisselen van deze kennis helpt om het wiel niet opnieuw uit te vinden, valkuilen te omzeilen en aanvulling te bieden op creatieve ideeën. Daarnaast blijkt uit deze praktijk dat er betere resultaten uit voortkomen.

Naast deze taken heeft het BPY ook een voorbeeldfunctie. Of het nu gaat om hechtere samenwerking met gemeente, winkeliersvereniging, bedrijfsleven, meer vrijwilligers of het aanboren van andere inkomstenbronnen dan subsidiegelden; het BPY wil slechts voorbeeld zijn voor zichzelf door te doen waar ze in gelooft, blindelings te vertrouwen op elkaar en met die werkwijze blijvend mooie dingen realiseren waar zoveel mogelijk bewoners van profiteren.

Nu en richting toekomst

Van oudsher bestond het BPY uit de door de gemeente officieel gesubsidieerde bewonersorganisaties.  De praktijk is dat in elke wijk meer organisatievormen zijn waarin betrokken bewoners zich hebben verenigd. Het BPY richt zich naar die praktijk en staat open voor bewonersorganisaties en andere groepen die actief zijn op Ypenburg.

 

BPY-onderwerpen in 2012

Leefbaarheid:

 • Onderhoud van groen in de wijk, netjes houden
  slootkanten zoals verwijderen onkruid.
 • Behoud van groen(recreatie); Vlietzone, Bieslandse
  bos, recreatief gebruik Blauwe Loper
 • Bereikbaarheid (openbaar vervoer) Ypenburg en ontsluitingswegen
  in en rond Ypenburg
 • Parkeerplaatsen zoals bij station Ypenburg
 • Verkeersveiligheid
 • Fijnstof opvang langs A13/A4Duurzaamheid:

 • Informatie bijeenkomsten over energiebesparing via isolatie, warmte pompen en zonnepanelen.

 

Saamhorigheid:

 • Nieuwjaars-event Ypenburg
 • Waterfestijn/Drakenbootrace
 • Bezuinigingsplannen welzijnsorganisaties en
  buurthuizen
 • Veilig en gezellig verloop van oud & nieuw in alle buurten van Ypenburg


Bedrijfsleven:

 • Samenwerking vergroten met Winkeliersvereniging Ypenburg
 • Samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijfsorganisaties en bedrijfsleven in en rondom Ypenburg zoals Rotaryclub
  Rijswijk-Ypenburg


Politiek en gemeente beleid:

 • Bezuinigingen op welzijnswerk en buurthuizen
 • Meer en intensievere samenwerking


PR/Communicatie

Zoals al eerder gezegd, is het BPY er met name op gericht om de bo’s te faciliteren. Logischerwijs is het BPY daarom niet zo zichtbaar voor de bewoners van Ypenburg.  Er zijn twee concrete activiteiten waarin het BPY op de voorgrond treed. Het Nieuwjaars event met de Nieuwjaarsborrel en het Waterfestijn/Drakenbootrace in de zomer voor alle bewoners van Ypenburg.

 

Een mooie toekomst

Ypenburg een mooie en gezellige wijk om je familie en vrienden te ontvangen en om met elkaar te wonen, te
werken en te leven.
Alle mensen, die actief zijn binnen het BPY en de bewonersorganisaties herkennen zich in dit beeld en zetten zich met hart en ziel in om hun steentje daartoe bij te dragen.

Indien u meer informatie wilt over het BPY, kunt u dit vinden via  www.ypenburg.nu/BPY
of contact opnemen met ons secretariaat via  of 070-319 60 60

Aanwezig dinsdag en woensdag van 8.30 uur -16.30 uur

Bewonersplatform Ypenburg (BPY) en haar leden:
bpy_leden
Van links naar rechts 1e rij:
Mary Spaans(secretariaat), Harry Theuws (voorzitter Waterwijk), Maarten van Muijen (voorzitter BPY), Rolf van Kouwen (penningmeester BPY, bestuurslid Bosweide), Walter van Krieken (secretaris BPY, voorzitter De Bras)

Van links naar rechts 2e rij:
Karst Overwijk (penningmeester Morgenweide), Herman van der Helm (penningmeester De Bras), Lenie Wennekes (secretaris Morgenweide), Barry van Straaten (voorzitter De Kaden).

 
Niet aanwezig: voorzitter Singels.  Een vertegenwoordiger van SDK ( stadsdeelkantoor) is aanwezig  bij de vergaderingen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn