Menu

Themabijeenkomst op 18 oktober 2011 over de nieuwe subsidiesystematiek per 2012


Huidige situatie (t/m 2011)

In de huidige (oude) situatie vragen de 5 bewonersorganisaties, verenigd in het BPY, hun activiteitensubsidie deels gebundeld aan. De bewonersorganisaties krijgen een activiteitenbudget en een budget om administratieve ondersteuning in te kopen. Zij mogen gebruik maken van een ruimte in het Piet Vinkcentrum “om niet”, dus zij krijgen geen subsidie voor huisvesting.


Het BPY wordt betaald uit een jaarlijkse bijdrage van de 5 bewonersorganisaties.

Nieuw subsidiesysteem vanaf 2012

M.i.v. 2012 worden alle subsidies die onder de “kleine regelingen” vallen, gebundeld en beheerd door het stadsdeelkantoor.

Om de subsidiepot voor minder gestructureerde groepen bewoners toegankelijker te maken, heeft de wethouder een systeem bedacht waarbij de bewonersorganisaties niet langer een jaarlijkse subsidie in de vorm van één totaalbedrag kunnen aanvragen. Zij krijgen een basissubsidie van 15% t.o.v. het stedelijke budget van 2011. Om meer financiering te krijgen, moeten de bewonersorganisaties een activiteitenplan indienen om te laten zien waarvoor de subsidie nodig is. Het stadsdeel beslist of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Subsidie aanvragen

Er komen 2 aanvraagformulieren voor een activiteitensubsidie: 1 voor bewonersorganisaties en 1 voor bewonersgroepen.
- Bij de aanvraag moet een activiteitenplan en een begroting zitten.

- De activiteit moet aansluiten bij de aandachtspunten die er in het stadsdeelplan staan.


Administratieve ondersteuning van de bewonersorganisaties nu en straks
De subsidie voor de inkoop van administratieve ondersteuning van de bewonersorganisaties wordt afgebouwd. In 2012 is dit nog 100% van het bedrag in 2011. Dit bedrag wordt stapsgewijs verlaagd tot 25% van het huidige bedrag in 2015. Als bewonersorganisaties meer administratieve ondersteuning nodig hebben, kunnen zij dit, met onderbouwing, aanvragen als onderdeel van de subsidie voor de diverse activiteiten.

Andere bewonersgroepen dan bewonersorganisaties

Andere actieve bewonersgroepen, zoals de vrijwilligersgroep Piet Vink, de Seniorenclub en de Beheergroep, kunnen uit dezelfde pot subsidie aanvragen voor hun activiteiten.

Onderling afstemmen wie wat gaat organiseren, is dus verstandig. Ook het stadsdeel zal erop letten of er voor dezelfde activiteit door verschillende partijen subsidie wordt aangevraagd. Als dat zo is, brengen ze de partijen met elkaar in contact.

Welzijnsorganisaties

Buurtopbouwwerk van Stg Boog: Bewonersorganisaties krijgen geen structurele subsidie meer om ondersteuning van het opbouwwerk in te kopen. Wanneer bewonersorganisaties en groepen bewoners ondersteuning van een opbouwwerker willen, kunnen zij hier via hun subsidieaanvraag met activiteitenplan een budget voor aanvragen. In Ypenburg was dit ook voor 2012 al zo, dus wat dat betreft verandert er niet heel veel.


Welzijnswerk van Stg Vóór: Stichting Vóór voert sociaal-culturele activiteiten uit aan de hand van een door de gemeente goedgekeurd wijkprogramma op basis van wat de gemeente noodzakelijk vindt in de betreffende wijk. Deze activiteiten worden door de gemeente ingekocht en niet door bewonersgroepen.

Ook Vóór moet bezuinigen en moet daardoor panden afstoten. Ook het volwassenenwerk verdwijnt. Vóór blijft wel activiteiten aanbieden voor kwetsbare groepen. Vóór en Boog zullen contact opnemen met de bewonersorganisaties om te inventariseren wat er in 2012 nodig is.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn