Menu

Nieuw beleidskader bewonersorganisaties aangepast op reacties uit de stad

Bewonersorganisaties aanjagers actieve wijk
De afgelopen maanden heeft wethouder van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening) in alle stadsdelen van gedachten gewisseld over een nieuw beleid voor bewonersorganisaties. Het college wil dat de betrokkenheid, kennis en creativiteit van alle wijkbewoners maximaal benut wordt. Het nieuwe beleidskader kan daar aan bijdragen.
Toekenning van subsidie vindt straks niet meer plaats via een afstandelijk, rekenkundig model. Het college wil de concrete activiteiten van bewonersorganisaties betrekken bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie.
Het aangepaste Beleidskader gaat nu de inspraak in. Rond de zomer wordt het uitgewerkte voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Werkgroep democratisch functioneren bewonersorganisaties
Een onafhankelijke werkgroep onder leiding van Nienke van Dijk, directeur bij de Haagse Hogeschool, heeft advies uitgebracht over het democratisch functioneren van de bewonersorganisaties. Conclusie is dat eens per jaar de bewonersorganisaties en het stadsdeel het democratisch functioneren evalueren. Dat is conform afspraken die in 1994 zijn gemaakt.
Het college van B&W vindt dat bewonersorganisaties het beste tot hun recht komen binnen een verenigingsstructuur, maar wil daar geen harde eis van maken. Verder vindt het college dat bestuursleden niet langer dan zes jaar zouden moeten aanblijven. Zo wordt de doorstroming in bewonersorganisaties gestimuleerd.


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn